اسم اولین شهر که به وجود امد و در کجا بود؟

اسم اولین شهر که به وجود امد و در کجا بود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی