(اب از دستش نمی چکد )کنایه از چیست؟

(اب از دستش نمی چکد )کنایه از چیست؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی