(اب از دستش نمی چکد )کنایه از چیست؟

(اب از دستش نمی چکد )کنایه از چیست؟

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • یعنی دستش سوراخ نیست (10 نفر)
  • یعنی دارد اب می خورد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی