بزرگترین جلگه ایران کدام گزینه است ؟

بزرگترین جلگه ایران کدام گزینه است ؟

تاکنون 13 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • جلگه گرگان (12 نفر)
  • جلگه پاسارگاد (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی