بزرگمهر حکیم(حکیم دربار ساسانیان)چه کسی را در کشف حقیقت یاری کرد؟(کاشف عدسی)

بزرگمهر حکیم(حکیم دربار ساسانیان)چه کسی را در کشف حقیقت یاری کرد؟(کاشف عدسی)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی