برای تعیین ژرفنای آب دریا،ایرانیان ابزاری اختراع نموده که شباهت زیادی به <<کدام وسیله ی >>بنایی داشته است؟

برای تعیین ژرفنای آب دریا،ایرانیان ابزاری اختراع نموده که شباهت زیادی به <<کدام وسیله ی >>بنایی داشته است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی