زمین در هر دقیقه چند کیلومتر به دور خورشید می چرخد.

زمین در هر دقیقه چند کیلومتر به دور خورشید می چرخد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی