قدمت سیلک کاشان در ایران به --- هزار سال پیش بازمی گردد.

قدمت سیلک کاشان در ایران به --- هزار سال پیش بازمی گردد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی