زرافه ميتواند با سرعت ----- کيلومتردر ساعت بدود.

زرافه ميتواند با سرعت ----- کيلومتردر ساعت بدود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی