در نمایش نامه ها به جای نام گوینده از کدام نشانه استفاده میشود؟

در نمایش نامه ها به جای نام گوینده از کدام نشانه استفاده میشود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی