مدت عصبانيت مردان ------------ از همه ي مردان روي زمين بيشتر است.

مدت عصبانيت مردان ------------ از همه ي مردان روي زمين بيشتر است.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی