شاعر معروف دوره غزنويان كيست؟

شاعر معروف دوره غزنويان كيست؟

تاکنون 3 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ابولقاسم فردوسي (3 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی