این بیت شعر از کیست؟این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد / کی سر برگ من بی سر وسامان دارد mina72

این بیت شعر از کیست؟این زمان عاشق سرگشته فراوان دارد / کی سر برگ من بی سر وسامان دارد mina72

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی