. اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید )این سخن از کیست .

. اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید )این سخن از کیست .

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی