کدام یک از موارد زیر مخفف تولید ناخالص داخلی است؟

کدام یک از موارد زیر مخفف تولید ناخالص داخلی است؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی