رابط بین تغزّل و تنه ی اصلی قصیده چه نام دارد؟

رابط بین تغزّل و تنه ی اصلی قصیده چه نام دارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی