قطر خورشید ......برابر کره زمین می باشد.

قطر خورشید ......برابر کره زمین می باشد.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی