این بیت از کیست (نان خورده ام ز کسب حلال مال غیری نخرده ام به خدا)

این بیت از کیست (نان خورده ام ز کسب حلال مال غیری نخرده ام به خدا)

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی