این بیت از کیست؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غن مخور

این بیت از کیست؟ در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غن مخور

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی