پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

تاکنون 11 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزنفون (9 نفر)
  • توسیدید (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی