پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

تاکنون 64 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزنفون (54 نفر)
  • توسیدید (10 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی