پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

تاکنون 42 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزنفون (35 نفر)
  • توسیدید (7 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی