پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

پدر تاریخ جهان لقب کیست؟

تاکنون 28 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • گزنفون (21 نفر)
  • توسیدید (6 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی