حرکت شاسه مامبو مربوط به کدام رشته ی ورزشی است؟

حرکت شاسه مامبو مربوط به کدام رشته ی ورزشی است؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • ایروبیک (2 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی