اگر مقدار قند مصرف شده خیلی زیاد باشد در بدن به .................. تبدیل می شود.

اگر مقدار قند مصرف شده خیلی زیاد باشد در بدن به .................. تبدیل می شود.

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی