ساخته شدن RNA از روی DNA را چه می گویند و با کمک کدام آنزیم انجام می شود؟

ساخته شدن RNA از روی DNA را چه می گویند و با کمک کدام آنزیم انجام می شود؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی