پایتخت شاه اسماعیل صفوی کدام شهر بود؟

پایتخت شاه اسماعیل صفوی کدام شهر بود؟

تاکنون 1 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی