این شعر از کیست ؟ خرم آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است

این شعر از کیست ؟ خرم آن کس که در این محنت گاه خاطری را سبب تسکین است

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی