مساحت ایران چند برابر ایتالیا است؟

مساحت ایران چند برابر ایتالیا است؟

تاکنون 24 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • 5 برابر (20 نفر)
  • 7 برابر (4 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی