میزان فشار وارد بر سطح، از طرف یك جسم جامد به كدام ویژگی جسم بستگی ندارد؟

میزان فشار وارد بر سطح، از طرف یك جسم جامد به كدام ویژگی جسم بستگی ندارد؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی