شهر اولين ها لقب كداميك از شهرهاي زير است ؟

شهر اولين ها لقب كداميك از شهرهاي زير است ؟

تاکنون 2 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

  • تهران (1 نفر)
  • اصفهان (1 نفر)

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی