انسان در هر سال بیش از چند میلیون بار پلک میزند؟

انسان در هر سال بیش از چند میلیون بار پلک میزند؟

تاکنون 0 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند.

آخرین اعضای شرکت کننده در این نظر سنجی