آب و هوا هشترود

پیش بینی وضع هوا

آب و هوا

اقليم نيمه خشك سرد و اقليم ارتفاعات فوقاني در تقسيم بندي آمبرژه اقاليم حاكم بر منطقه به شمار مي رود كه ضريب رطوبت ( Q1) در آن 25 الي 180 معدل حداكثر درجه حرارت گرم ترين ماه سال (M) 26 الي 32 و معدل حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال (M) 26 الي 32 و معدل حداقل درجه حرارت سردترين ماه سال (m) 10 تا 18 درجه سانتي‌گراد مي باشد. مقدار بارندگي سالانه 350 الي 550 ميليمتر و متوسط دماي سالانه 6 الي 11 درجه سانتي گراد و تعداد روزهاي يخبندان 96 الي 180 روز در سال است.

جهث مشارکت در تکمیل بانک اطلاعاتی شهر هشترود عضو سایت شوید
این کار جهت اطمینان از صحت اطلاعات وارد شده میباشد.

عضویت در هشترود

اطلاعات دیگر از هشترود
اطلاعات عمومی استان آذربایجان شرقی
اطلاعات عمومی سایر نقاط ایران

آخرین ویرایش مختصات توسط: ترکان