شروین.
موزیک مورد علاقه شروین.


تشکر و قدردانی رسمی شروین.

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 30 بهمن 95

بدان که شب میلادت برایمان ارمغان خوبی ها و زیبایی هاست پس ای سر کرده ی خوبی ها میلادت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 اسفند 94

دوستی مثل اسناد کهنه است ، قدمت تاریخ آن را قیمتی می کند.

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 2 بهمن 94

تشکر و قدردانی رسمی شروین.

تصاویر ارسال شده شروین.