بوسه بر باران

romeo ٢١ دي ٩٧

عضو چت اورداپ
عضو چت اورداپ
avin boukan ١٩ دي ٩٧

دنیا هسدم ١٩ دي ٩٧

باهم بودن چ خوبه

3پیده ١٩ دي ٩٧

romeo ١٩ دي ٩٧

*زهرا* ١٠ دي ٩٧

الناز33 ١٠ دي ٩٧

عضو چت اورداپ
بوسه بر باران
بوسه بر باران
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 10 دي 97
تولد: 1 فروردين
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا،
تحصیلات:
عضو ویژه
بوسه بر باران
آخرین حضور: 21 دي 97
موزیک مورد علاقه بوسه بر باران


تشکر و قدردانی رسمی بوسه بر باران

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده بوسه بر باران