دردنام دیگرمن است

چشمانت ، تاریخ تولدم را تغییر داده اند ... من متولد سال نگاه توام .

دردنام دیگرمن است
موزیک مورد علاقه دردنام دیگرمن است


تشکر و قدردانی رسمی دردنام دیگرمن است

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده دردنام دیگرمن است