هیلدا 2004

اردیبهشت ماه باران های سر سبز .ماه پرستو های جیغ کش .ماه تولد یار دلکش .

چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

اسماعیل ربانی ٧ ارديبهشت ٩۶

نم نم بارون میاد بارون بارونه

banoo_18 ٧ ارديبهشت ٩۶

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

باران .

باران099 ٧ ارديبهشت ٩۶

مگه جنگه که بریم جبهه

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

دخترا نگاه کنید پسرا اصلا ناراحت نمیشن میخندن .چرا اینقدر جبهه میگیرید

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ ارديبهشت ٩۶
پست معذرت خواهی .
من یکبار جسارت کردم و عکس داداش سوران که روی پروفایلشون بود را به حالت مقایسه ای با حبیب در لیسانسه در یک پست در توی اورداپ گذاشتم .کار خیلی خیلی خیلی اشتباهی کردم .و از این بزرگوار معذرت میخوام .شرمندم
عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٧ ارديبهشت ٩۶

کلنل ٧ ارديبهشت ٩۶

باران099 ٧ ارديبهشت ٩۶

پسر است دیگر

سینا4 ٧ ارديبهشت ٩۶

کامی سیتی ٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ ارديبهشت ٩۶


چت اورداپ

مستی44 ٧ ارديبهشت ٩۶

ساندیس مگه تولیدمیشه هنو

سینا4 ٧ ارديبهشت ٩۶

من جدیدا دقت کردم ساندیس تو هیچ فروشگاهی گیر نمیاد پیش شما هم این جوریه؟؟

بهاره ٧ ارديبهشت ٩۶

بله درسته ولی ما ساندیسو نمیخوریم همون اولش میترکونیمش

کامی سیتی ٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ ارديبهشت ٩۶
سلام بچه ها .کسی بازی به اسم اب .یخ .اتش یادشه که در بچگی بازی کرده ؟
بانوی دی ٧ ارديبهشت ٩۶

ممنون جالب بود

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

زیاد یادم نمیاد برای کار کلاسی میخواستم ببرم تو محیط باز بازی میکنند به دو گروه تقسیم میشند .یه سری ها اب و یخ یک نفر اتش .بعد که استارت میخوره .اب ها از هم دور میشن و هر گاه دیدن نمیتونن دیگه فرار کنن میاستند و میگن یخ .اگر قبل از گفتن یخ اتش به انها دست بزند .اون فرد میسوزه .و همین طور تا نفر اخر باید بسوزن .

بانوی دی ٧ ارديبهشت ٩۶

میشه درموردش توضیح بدی شاید نشستیم با بچه مون بازی کردیم

بهاره ٧ ارديبهشت ٩۶

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

بانوی دی ٧ ارديبهشت ٩۶

سلام..نه .الان اسمشو شنیدم!!

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١٨ بهمن ٩۵
ﺗـﺼـﻮر ﻛـﻦ اﮔـﻪ ﺣﺘﻲ ﺗـﺼﻮر ﻛﺮدﻧـﺶ ﺳـﺨﺘـﻪ

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮ اون ﺧﻮﺷﺒﺨﺖِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻪ

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ اون ﭘﻮل و ﻧﮋاد و ﻗﺪرت ارزش ﻧﻴﺴﺖ

‫ﺟـﻮاب ﻫـﻢﺻـﺪاﻳﻲﻫﺎ ﭘﻠﻴـﺲ ﺿـﺪ ﺷـﻮرش ﻧﻴﺴﺖ

‫ﻧﻪ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪای داره، ﻧﻪ ﺑﻤﺐاﻓﻜﻦ ﻧﻪ ﺧﻤﭙﺎره

‫دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﭽﻪای ﭘﺎﺷﻮ روی ﻣـﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺬاره

‫ﻫـﻤـﻪ آزادِ آزادن، ﻫـﻤـﻪ ﺑـﻲدرد ﺑـﻲدردن

‫ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﻲ، ﻧﻬﻨﮕﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛﺮدن

‫ﺟـﻬﺎﻧﻲ رو ﺗﺼﻮر ﻛﻦ، ﺑﺪون ﻧـﻔﺮت و ﺑﺎروت

‫ﺑﺪون ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻛﺎﻣـﻪ، ﺑﺪون وﺣﺸﺖ و ﺗﺎﺑﻮت

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ رو ﺗﺼﻮر ﻛﻦ، ﭘﺮ از ﻟﺒﺨﻨﺪ و آزادی

‫ﻟـﺒﺎﻟﺐ از ﮔﻞ و ﺑـﻮﺳﻪ، ﭘﺮ از ﺗـﻜﺮار آﺑﺎدی

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ اﮔﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﻛﺮدﻧﺶ ﺟﺮﻣﻪ

‫اﮔﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدن اﺳﻤﺶ ﮔﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ از ﺳﺮﻣه

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ رو ﻛﻪ ﺗﻮش زﻧﺪان ﻳﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪاس

‫ﺗـﻤـﺎم ﺟـﻨﮕﺎی دﻧـﻴﺎ، ﺷـﺪن ﻣﺸـﻤﻮل آﺗـﺶﺑـﺲ

‫ﻛﺴﻲ آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪ ﻣﺮدم

‫دﻳـﮕﻪ ﺳـﻬﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎنِ ﺗﻦ ﻫﺮ دوﻧﻪی ﮔﻨﺪم

‫ﺑﺪون ﻣﺮز و ﻣﺤﺪوده، وﻃﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ ﺑﺸﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ روﻳﺎ
تصورشم سخته


چت اورداپ

بی دل 2016 ٧ ارديبهشت ٩۶

یعنی امکان داره ؟

هیلدا 2004 ۴ ارديبهشت ٩۶

قمیشی میخونتش .شاعر رو نمیدانم

سینا4 ۴ ارديبهشت ٩۶

این شعر زیبا مال یغما گلرویی ه به نظرم؟

storm ۴ ارديبهشت ٩۶

عالی

myself ٣ ارديبهشت ٩۶

grand mother ٢ ارديبهشت ٩۶

هیلدا دلم برات تنگ شده

چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۶ ارديبهشت ٩۶
این بوی همون عطهرازش خاطره داری
این عکس همونیه که تنهاش نمیزاری
این فکر همون فکره که هر لحظه باهاته
این خواب همون خوابه که هر شب تو چشاته
یه قلب مهربون تند تند میزنه
میدونم این روزا همش حواست به منه
بی تابی تو بی خوابی تو
اینا همش نشونه عاشق شدنه
چیزی نمونده که قصد دل تو رو بشه
چیزی نمونده که ماجرای ما شروع بشه .


چت اورداپ

بی دل 2016 ٧ ارديبهشت ٩۶

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

سپاس

سینا4 ٧ ارديبهشت ٩۶

♥وحید♥ ٧ ارديبهشت ٩۶

هیلدا 2004 ٧ ارديبهشت ٩۶

زندگی 939 ٧ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۵ ارديبهشت ٩۶
وقتی کسی میره
بارون که میگیره
وقتی نمیخندم
دل که نمیبندم
هر خوابی میبینم
با هر کی میشینم
یاد تو میافتم
هر جا تو هر حای یاد تو میافتم
پر میشم از حالی یاد تو میا فتم
هر جا تو هر سالی یاد تو میافتم


چت اورداپ


عکست که رو میزه
اشکام که میریزه
هر لحظه هر ساعت
من با همین اهنگ
یاد تو میافتم
♥وحید♥ ۵ ارديبهشت ٩۶

بعله بعله کاملا متین

هیلدا 2004 ۵ ارديبهشت ٩۶

شرمندم میکنی ؟

shah omid ۵ ارديبهشت ٩۶

هیلدا خانوم پستات خیلی زیبا هستن.اینم لایک داره.آفرین

هیلدا 2004 ۵ ارديبهشت ٩۶

یاد تو زیباست حتی اگر نشناختمت

باران099 ۵ ارديبهشت ٩۶

یاد من میفتی من که نمیشناسمت

هیلدا 2004 ۵ ارديبهشت ٩۶

هر جا تو هر کافه ای یاد تو میافتم

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۶ ارديبهشت ٩۶
شما جزو کدام دسته از این ادم هایید .
پستی میگزارم که یک مطلب علمی را بیان کند و موجب تحسین دیگران شود
پستی که مطلب پر محتوایی ندارد اما عکس زیبایی دارد که جلب توجه کند
پستی که کلماتی در ان باشد که جلب توجه کند مخصوصا جنس مخالف را .
پستی که سیاسی باشد و در ان به بحث راجع به ان پرداخته شود .
پست ها همه جور هستن ولی کار نکنیم شخصیت خود شخص من خورد بشه که از کارم پشیمون شویم .
هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

عزیزم دقت کن کامنتا رو هم بخون .حوصله توضیح ندارم .فقط بگم با شما نبودم

هستی1 ۶ ارديبهشت ٩۶

هیلدا ابجی من که گفتم دقت..کی گفتم دقم

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

دقم=دق دادنم

هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

اولا دقم یعنی چی .بعدم با تو نبودم با هستی بودم

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

همون دقت کردم که دقم کردی دیگه

هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

.حمیییییید .دقت کن عزیزم .

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۶ ارديبهشت ٩۶
از سیگار بدم میاد .از دختر لوس .پسر لوس که حرفشو نزن .اممممممممم دیگه از این استیکره [.الکل و شراب و این چیزا .شلوار پاره .رنگ قهوه ای .سریال ایرانی .برنامه کودک عروسکیا .که اصلا معلوم نیست چه جونوریه .کفش پاشنه دار .بقیه رو حالا بعدا میگم
هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

خیلی چیز های دیگه هست .بعدا حالا میگم

7833 ۶ ارديبهشت ٩۶

باز توخوبه میدونی ازچی بدت میاد..من نمیدونم

هیلدا 2004 ۶ ارديبهشت ٩۶

نصفشون که واقعا به درد نخوره هر کی انجام بده یا بپوشه اونم به درد نخوره بقیشم ادم های صبورین که میشینه سریال نگاه میکنه یا اون جونورا رو

setare00 ۶ ارديبهشت ٩۶

تا شلوار پاره رو منم بدم میاد

تیرانداز1 ۶ ارديبهشت ٩۶

هیچیت مث ادما نیس دیگه ...بد رنگیم یه رنگیه

♥وحید♥ ۶ ارديبهشت ٩۶

یهو بگو گم شم بیرون دیگه

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۵ ارديبهشت ٩۶
دوستان عزیز یک خانم معلمی در آمریکا کاری کرد که اسم او در تمام کتاب‌های تربیتی و پرورشی چاپ شد. تمام دوستانی که در دانشگاه، علوم تربیتی و روانشناسی تربیتی خوندن امکان ندارد که قضیه این خانم رو نخونده باشند. معلمی با ۲۸ سال سابقه کار به اسم خانم "دنا جامپ". (deanna jump)

خانم دُنا یک روز رفت سر کلاس با یک جعبه کفش. جعبه‌ی کفش رو گذاشت روی میز. به دانش آموزها گفت: « بچه ها میخوام "نمی تونم‌هاتون" رو یا بنویسید یا نقاشی کنید و این‌ها رو بیارید بریزید در جعبه‌ی کفشی که روی میز منه. »

"من نمی‌تونم خوب فوتبال بازی کنم." " من نمی‌تونم دوچرخه سواری کنم." "من نمی‌تونم درس ریاضی رو خوب یاد بگیریم" "من نمی‌تونم با رفیقم که قهر کردم، آشتی کنم" "من نمی‌تونم با داداشم روزی سه بار تو خونه دعوا نکنم" بچه‌های دبستانی شروع کردند به کشیدن نمی‌توانم‌هاشون... خودش هم شروع به نوشتن کرد. نمیتونم‌ها یکی یکی در جعبه‌ی کفش جا گرفت.

وقتی همه‌ی نمی‌توانم ها جمع شد در جعبه رو بست و گفت: « بچه‌ها بریم تو حیاط مدرسه... » بیلی برداشت و گودالی حفر کرد. گفت: « بچه‌ها امروز می‌خوایم نمی‌تونم‌هامون رو دفن کنیم » جعبه رو گذاشت توی گودال و شروع کرد با بیل روی اون خاک ریختن. وقتی که تمام شد به سبک مسیحی‌ها گفت: « بچه‌ها دست‌های هم رو بگیرید » خودش هم شد پدر مقدس و شروع کرد به صحبت کردن.

« ما امروز به یاد و خاطره‌ی شاد روان "نمی‌توانم" گرد هم آمدیم. او دیگر بین ما نیست. امیدوارم بازماندگان او "می‌توانم" و "قادر هستم" روزی همانند او در تمام جهان مشهور و زبان زد شوند و "نمی‌توانم" در آرامگاه ابدی خود به سر برد. »

بچه‌ها وقتی وارد کلاس شدن دیدن مقداری کیک و مقدار زیادی پفک داخل کلاس گذاشته شده. وسط کیک یک مقوا بود و نوشته بود "مجلس ترحیم نمی‌توانم!" بعد از اینکه کیک رو خوردن، مقوا رو برداشت و چسبوند کنار تابلوی کلاس.

تا پایان اون سال تحصیلی، هر کدوم از بچه‌ها که به هر دلیلی به معلمش می‌گفت: "خانم، نمی‌تونم"، در جوابش خانم دنا یه لبخندی می‌زد و اون مقوا رو نشونش می‌داد و خود اون بچه حرفش رو می‌بلعید و ادامه نمی‌داد. پایان اون سال تحصیلی شاگردان خانم دُنا بالاترین نمره‌ی علمی رو در مدرسه‌ی خودشون کسب کردند.

یه قول همین الان همه‌مون به هم دیگه بدیم. قول بدیم نمی‌توانم‌ها رو خاک کنیم.
عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۵ ارديبهشت ٩۶
مرد جوانی در آرزوی ازدواج با دختر کشاورزی بود...

کشاورز به او گفت که برو در آن قطعه زمین بایست. من سه گاو نر را آزاد می‌کنم اگر توانستی دم یکی از این گاو نرها را بگیری من دخترم را به تو خواهم داد. و مرد قبول کرد...

درِ اولین طویله که بزرگترین هم بود باز شد. باور کردنی نبود بزرگترین و خشمگین‌ترین گاوی که در تمام عمرش دیده بود. گاو با سم به زمین می‌کوبید و به طرف مرد جوان حمله برد. جوان خود را کنار کشید و گاو از مرتع گذشت.

دومین در طویله که کوچکتر بود باز شد. گاو کوچکتر از قبلی بود اما با سرعت حرکت می‌کرد.

جوان پیش خودش گفت: "منطق می‌گوید این را هم ول کنم چون گاو بعدی کوچکتر است و این ارزش جنگیدن ندارد."

سومین در طویله هم باز شد و همانطور که فکر می‌کرد ضعیف‌ترین و کوچک‌ترین گاوی بود که در تمام عمرش دیده بود.

پس لبخندی زد و در موقع مناسب روی گاو پرید و دستش را دراز کرد تا دم گاو را بگیرد...

اما گاو... دم نداشت!!!

زندگی پر از ارزش‌های دست یافتنی است اما اگر به آن‌ها اجازه رد شدن بدهیم ممکن است که دیگر هیچ وقت نصیبمان نشود. برای همین سعی کن که همیشه اولین شانس را دریابی...
president ۵ ارديبهشت ٩۶

پیام اخلاقی این متن را نپسنیدم ولی داستانک جالبی بود

آوااااای بهار ۵ ارديبهشت ٩۶

بامزه بودولی گنگ بود یکم مثلش دلنچسب بود

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢٩ بهمن ٩۵
اتل متل توتوله .شعری که همه مادران به بچه ها شون یاد میدن
بررسی این شعر
اتل متل توتوله در کل به چه معناست . اره واقعا معنایی نداره
گاو حسن چجوره .میشه بگی که اصلا با ماچه که چجوره
نه شیر داره نه پستون .بماند گاو به درد نخوریست و ما بقی شعر
شیرشو بردن هندستون .کدوم شیر از کدوم پستون
یک زن کردی بسون .توی هندستون میخواد زن کردی بگیره
اسمشو بزار انقزی .اسم ترکی واسه یه زن کردی توی هندستون
دیگه بقیه شعرم خودتون توصیف کنید من که حالم بد شد .میتونید به جای حرف اول هر کلمه هم ش بزارید و برای خانواده بخوانید وروحشان را شاد کنید
هیلدا 2004 ٢٠ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٠ فروردين ٩۶

هستی1 ٢٠ فروردين ٩۶

هیلدا 2004 ٢٠ فروردين ٩۶

سحر2222224 ٢٠ فروردين ٩۶

هیلدا 2004 ٢٠ فروردين ٩۶

لبتون همیشه بخنده

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۴ ارديبهشت ٩۶
کنکور ارشد 96 .چند روز دیگه روزی سخت برای کنکور ها معلوم نیست هر کدوم چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال برایش وقت گذاشتن .من هم ازمایشی کنارشا مینشینم .الان همگی پر از استرس هنوز میخوانند یا کنار گذاشتند و ناامیدند .معلوم نیست .امید وارم ارزش زمان رو بدونیم والکی ان را هدر ندهیم .


چت اورداپ

هیلدا 2004 ۴ ارديبهشت ٩۶

سپاس

لیلیوم ۴ ارديبهشت ٩۶

انشالله موفق باشند

بانوی دی ۴ ارديبهشت ٩۶

پراسترس و ناامید .ارزوی موفقیت دارم براشما

هیلدا 2004 ۴ ارديبهشت ٩۶

تیرانداز1 ۴ ارديبهشت ٩۶

موفقیتت نیاز به تعیین زمان نداره .....ارزوی.مستمره

banoo_18 ۴ ارديبهشت ٩۶

موفق باشی ابجی جان

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۴ ارديبهشت ٩۶
کنکور ارشد 96 .چند روز دیگه روزی سخت برای کنکور ها معلوم نیست هر کدوم چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال برایش وقت گذاشتن .من هم ازمایشی کنارشا مینشینم .الان همگی پر از استرس هنوز میخوانند یا کنار گذاشتند و ناامیدند .معلوم نیست .امید وارم ارزش زمان رو بدونیم والکی ان را هدر ندهیم .


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١٠ اسفند ٩۵


چت اورداپ


آوار
اگر تویی

خرابت هستم...
myself ٣ ارديبهشت ٩۶

امیر 464 ١٩ فروردين ٩۶

banoo_18 ١٩ فروردين ٩۶

موسی ١۵ اسفند ٩۵

سلام.قربونت برم ازچیزی ک آشکاراس حرف نزنیداز چیزهایی بگید ک نمیدونیم ومال خودت بمونه برای خودت وبزار شیرینی اش همیشگی باشه

آشناا ١۵ اسفند ٩۵

هیلدا 2004 ١۵ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

اینم بقیه راه .کسی نبود .تنبل ها
هیلدا 2004 ٢٨ فروردين ٩۶

پریسا یه چی .شیر یه چی اما لوس بازی خاک تو سرش

banoo_18 ٢٨ فروردين ٩۶

من پریسااااااااااااااما خوشبحال ابهت

هیلدا 2004 ٢٨ فروردين ٩۶

ابهت ابهت .ای خاک بر سرر ابهت که اسمش اینجا به کار میره

banoo_18 ٢٨ فروردين ٩۶

عزیزم لوس نی ابهت داره

هیلدا 2004 ٢٨ فروردين ٩۶

خو بخواه .زبان جدید اخترااع کردی .به یاد داشته باش ایندگان بای چنین زبان لوسی فحشت ندهند .

banoo_18 ٢۶ فروردين ٩۶

وییی هلو چطو دلت میاد؟من شکمو نبودم نیستم از عهد طفولیت خوش اشتها بودم وی همش یاد ترشی میفتم این صحنه رو میبینم هلیووو من میخوام

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٩ اسفند ٩۵
عجب ادم هایی هستید دقت کردم تا ده دقیقه پیش هیچ حرکتی نمیشد تا دو تا از پست هامو اوردم بالا همه پست گذاشتن تا مال من به کل محو شد .دفعه اولتون نیست ها
banoo_18 ٢۶ فروردين ٩۶

مامان نازار منی تو فقط تو مپ و میفهمی مامانی گیان

امیر 464 ١٩ فروردين ٩۶

banoo_18 ١٩ فروردين ٩۶

هلی این حرفت همیشه میخندونتم

هیلدا 2004 ٩ اسفند ٩۵

پست هام که خاصه اما خودم قشنگم !!! اینو نفهمیدم

ارفین ٩ اسفند ٩۵

هیلدا تو پستات هم قشنگه مثل خودت

هیلدا 2004 ٩ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ فروردين ٩۶
سلام به همگی سال نوی دوستان و غیر دوستان مبارک باشه .امیدوارم روی غمو امسال هیچ کس نبینه
*ارش* ١٩ فروردين ٩۶

ممنون

grand mother ١٩ فروردين ٩۶

سلام فدات سال نو تو هم مبارک البته دیگه الان کپک زده

باران099 ١٩ فروردين ٩۶

سلاااام گلم.سال نو خودتم مبارک.

mobina2015 ١٩ فروردين ٩۶

مسعود35 ١٩ فروردين ٩۶

آمیییییین

pinar90 ٧ فروردين ٩۶

سلام به شما، سال نو شما هم مبارک.. ان شاءالله که امسال بر وفق مراد همه باشه. الهی آمین. گل

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵
این شاهکارا


چت اورداپ

تمرینات خیلی سختی از بچگی دارن


چت اورداپ

banoo_18 ١٩ فروردين ٩۶

الناز33 ٢ اسفند ٩۵

هیلدا 2004 ٢۴ بهمن ٩۵

گلشید .پرنیا

parnya ٢۴ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

لایک ننه

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

خوش به حالشون من که نای راه رفتنم ندارم

عضو چت اورداپ
هیلدا 2004
هیلدا 2004
چت اورداپ
اردیبهشت ماه باران های سر سبز .ماه پرستو های جیغ کش .ماه تولد یار دلکش .
تاریخ عضویت: 26 ارديبهشت 95
تولد: 25 مرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم،
تحصیلات:علوم انسانی
عضو تأیید شده
هیلدا 2004
موزیک مورد علاقه هیلدا 2004


تشکر و قدردانی رسمی هیلدا 2004

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 25 مرداد 95

برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام//تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر//تو متولد می شوی....تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 خرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم شما در سایت اورداپ و ارسال پست های زیبا

تصاویر ارسال شده هیلدا 2004