هیلدا 2004

اخ خدایا اردیبهشتت تموم شدو من نتونستم ازش خوب لذت ببرم

چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١۴ ساعت قبل
سلام به همگی سال نوی دوستان و غیر دوستان مبارک باشه .امیدوارم روی غمو امسال هیچ کس نبینه
pinar90 ١۴ ساعت قبل

سلام به شما، سال نو شما هم مبارک.. ان شاءالله که امسال بر وفق مراد همه باشه. الهی آمین. گل

صباااا ١۴ ساعت قبل

زندگی مجازی ١۴ ساعت قبل

grand mother ١۴ ساعت قبل

سلام دختر گلم انشاا...

sara34 ١۴ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١٨ بهمن ٩۵
ﺗـﺼـﻮر ﻛـﻦ اﮔـﻪ ﺣﺘﻲ ﺗـﺼﻮر ﻛﺮدﻧـﺶ ﺳـﺨﺘـﻪ

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﻮ اون ﺧﻮﺷﺒﺨﺖِ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻪ

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮ اون ﭘﻮل و ﻧﮋاد و ﻗﺪرت ارزش ﻧﻴﺴﺖ

‫ﺟـﻮاب ﻫـﻢﺻـﺪاﻳﻲﻫﺎ ﭘﻠﻴـﺲ ﺿـﺪ ﺷـﻮرش ﻧﻴﺴﺖ

‫ﻧﻪ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪای داره، ﻧﻪ ﺑﻤﺐاﻓﻜﻦ ﻧﻪ ﺧﻤﭙﺎره

‫دﻳﮕﻪ ﻫﻴﭻ ﺑﭽﻪای ﭘﺎﺷﻮ روی ﻣـﻴﻦ ﺟﺎ ﻧﻤﻴﺬاره

‫ﻫـﻤـﻪ آزادِ آزادن، ﻫـﻤـﻪ ﺑـﻲدرد ﺑـﻲدردن

‫ﺗﻮ روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﻴﺨﻮﻧﻲ، ﻧﻬﻨﮕﺎ ﺧﻮدﻛﺸﻲ ﻛﺮدن

‫ﺟـﻬﺎﻧﻲ رو ﺗﺼﻮر ﻛﻦ، ﺑﺪون ﻧـﻔﺮت و ﺑﺎروت

‫ﺑﺪون ﻇﻠﻢ ﺧﻮد ﻛﺎﻣـﻪ، ﺑﺪون وﺣﺸﺖ و ﺗﺎﺑﻮت

‫ﺟﻬﺎﻧﻲ رو ﺗﺼﻮر ﻛﻦ، ﭘﺮ از ﻟﺒﺨﻨﺪ و آزادی

‫ﻟـﺒﺎﻟﺐ از ﮔﻞ و ﺑـﻮﺳﻪ، ﭘﺮ از ﺗـﻜﺮار آﺑﺎدی

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ اﮔﻪ ﺣﺘﻲ ﺗﺼﻮر ﻛﺮدﻧﺶ ﺟﺮﻣﻪ

‫اﮔﻪ ﺑﺎ ﺑﺮدن اﺳﻤﺶ ﮔﻠﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﺸﻪ از ﺳﺮﻣه

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ رو ﻛﻪ ﺗﻮش زﻧﺪان ﻳﻪ اﻓﺴﺎﻧﻪاس

‫ﺗـﻤـﺎم ﺟـﻨﮕﺎی دﻧـﻴﺎ، ﺷـﺪن ﻣﺸـﻤﻮل آﺗـﺶﺑـﺲ

‫ﻛﺴﻲ آﻗﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻫﻢاﻧﺪ ﻣﺮدم

‫دﻳـﮕﻪ ﺳـﻬﻢ ﻫﺮ اﻧﺴﺎنِ ﺗﻦ ﻫﺮ دوﻧﻪی ﮔﻨﺪم

‫ﺑﺪون ﻣﺮز و ﻣﺤﺪوده، وﻃﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﻪ دﻧﻴﺎ

‫ﺗﺼﻮر ﻛﻦ ﺗﻮ ﻣﻲﺗﻮﻧﻲ ﺑﺸﻲ ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻳﻦ روﻳﺎ
تصورشم سخته


چت اورداپ

المیرا-77 ٣٠ اسفند ٩۵

مسعود35 ٣٠ اسفند ٩۵

grand mother ٣٠ اسفند ٩۵

سلام عیدت مبارک

متین 11 ١٠ اسفند ٩۵

عالیه

sajed69 ٩ اسفند ٩۵

الناز33 ٩ اسفند ٩۵

گاه آنکس که به رفتن چمدان می بندد رفتنی نیست، دو چشم نگران می خواهد...

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢٩ بهمن ٩۵
اتل متل توتوله .شعری که همه مادران به بچه ها شون یاد میدن
بررسی این شعر
اتل متل توتوله در کل به چه معناست . اره واقعا معنایی نداره
گاو حسن چجوره .میشه بگی که اصلا با ماچه که چجوره
نه شیر داره نه پستون .بماند گاو به درد نخوریست و ما بقی شعر
شیرشو بردن هندستون .کدوم شیر از کدوم پستون
یک زن کردی بسون .توی هندستون میخواد زن کردی بگیره
اسمشو بزار انقزی .اسم ترکی واسه یه زن کردی توی هندستون
دیگه بقیه شعرم خودتون توصیف کنید من که حالم بد شد .میتونید به جای حرف اول هر کلمه هم ش بزارید و برای خانواده بخوانید وروحشان را شاد کنید
هیلدا 2004 ٢ اسفند ٩۵

مدیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر درست کن .زود زود

نفسna ٢ اسفند ٩۵

هیلدا این مشکل سایت نیست مشکل ادمایی که اینجا رو با .... اشتباه گرفتن

هیلدا 2004 ٢ اسفند ٩۵

معلوم نیست چی میکنن چرااااا کامنت های منو حذف کردی .

الناز33 ٢ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١٠ اسفند ٩۵


چت اورداپ


با اعتماد دستانت

جز به آغوشت

سقوط نمیکنم
موسی ١۵ اسفند ٩۵

اعتمادخیلی ارزشمنداس

لیلیوم ١٠ اسفند ٩۵

grand mother ١٠ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١٠ اسفند ٩۵


چت اورداپ


آوار
اگر تویی

خرابت هستم...
موسی ١۵ اسفند ٩۵

سلام.قربونت برم ازچیزی ک آشکاراس حرف نزنیداز چیزهایی بگید ک نمیدونیم ومال خودت بمونه برای خودت وبزار شیرینی اش همیشگی باشه

آشناا ١۵ اسفند ٩۵

هیلدا 2004 ١۵ اسفند ٩۵

grand mother ١۵ اسفند ٩۵

هیلدا 2004 ١١ اسفند ٩۵

سپاس از توجهت

مریم چالوس ١١ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵
این شاهکارا


چت اورداپ

تمرینات خیلی سختی از بچگی دارن


چت اورداپ

الناز33 ٢ اسفند ٩۵

هیلدا 2004 ٢۴ بهمن ٩۵

گلشید .پرنیا

parnya ٢۴ بهمن ٩۵

ملکه جنوب ٢١ بهمن ٩۵

لایک ننه

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

خوش به حالشون من که نای راه رفتنم ندارم

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢۴ بهمن ٩۵
گاهی دلم میخواد بخوابم بدون فکر کردن به هیچ چیز به هیچ چیز .نه اینکه از دنیا ناراحتم از ادماش نه از هیچ چیز ناراحت نیستم .فقط به یک خواب بدون فکر .به یک خواب عمیق .که اگر بلند شدم نگران بقیه چیز ها نباشم .خواب بی مسعولیتی
هیلدا 2004 ١١ اسفند ٩۵

اخ گفتی لیلیوم .اما دوران دبیرستان هم مثل دوران راهنمایی نبود کنکور هم خواب بی مسعولیتی نداشت واسم .

ارفین ١٠ اسفند ٩۵

لیلیوم مگه متاهلی؟

لیلیوم ١٠ اسفند ٩۵

من ب خواب زمان مجردی هام میگم خواب بی مسئولیتی دیگه تکرار نمیشه ن هی بیدار میشدی تا ببینی جا بچه ت راحته ن هول فردا و کارهاش و ناهار و هووووووف

هیلدا 2004 ١٠ اسفند ٩۵

ارفین شاید .

محمدرضا یزد ٩ اسفند ٩۵

ارفین ٩ اسفند ٩۵

یه دفعه بگو میخوی بمیری دیگه

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ١١ اسفند ٩۵


چت اورداپ

قشنگه ؟
هیلدا 2004 ١١ اسفند ٩۵

زندگی مجازی ١١ اسفند ٩۵

طرحش بد نیست اگه یه ذره روش کار کنی شبیه دوره قاجاره بیشتر

مریم چالوس ١١ اسفند ٩۵

قشنگه عزیزم

هیلدا 2004 ١١ اسفند ٩۵

سامان و نغمه ممنون

naghme ١١ اسفند ٩۵

نه

سامان اندی ١١ اسفند ٩۵

طرحش و رنگش خوشگله

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٩ اسفند ٩۵
عجب ادم هایی هستید دقت کردم تا ده دقیقه پیش هیچ حرکتی نمیشد تا دو تا از پست هامو اوردم بالا همه پست گذاشتن تا مال من به کل محو شد .دفعه اولتون نیست ها
هیلدا 2004 ٩ اسفند ٩۵

پست هام که خاصه اما خودم قشنگم !!! اینو نفهمیدم

ارفین ٩ اسفند ٩۵

هیلدا تو پستات هم قشنگه مثل خودت

هیلدا 2004 ٩ اسفند ٩۵

grand mother ٩ اسفند ٩۵

پریا توبا 100تا اکانت دیگه همبیای با این حرف زدنت مشخص هستی کردی دری پشتو حرف میزنه من که مامانش هستم نصف حرفاش رو نمیفهمم وای به حال بقیه هیلدا پا قدمت سبک هست

هیلدا 2004 ٩ اسفند ٩۵

والا راست بگو .وووی عزیزم خوشحال شدم

مسعود35 ٩ اسفند ٩۵

خوشحال باش،این به معنی اینه که براشون مهمی

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٧ بهمن ٩۵
دلم باران بهاری میخواهد نه باد پاییزی .
دلم هوای مرطوب میخواهد نه خشکی زمستانی .
دلم جویبار کنار درخت میخواد نه برف های دوده گرفته کنار جدولی .
من تو را میخواهم .زیر باران کنار جویبار و یک هوای عاشقانه .
مسعود35 ٩ اسفند ٩۵

banoo_18 ١٩ بهمن ٩۵

گلشید ١٩ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ٧ بهمن ٩۵

لیلیوم ٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢ اسفند ٩۵
با سلام به همگی امیدوارم این پست رو بخونید اگه مدیر سریع حذفش نکنه چون تا حالا کلی از کامنت ها و پست ها رو حذف کرده .خودشون الان اعتراف کردن که پست یکی از بچه ها رو مصادره کرده و به جای ایشون هم جواب همه رو میده .من تصمی گرفتم که این چت رو ترک کنم برای همیشه .ادم باید جایی بره که بهش احترام بزارن .خدا نگه دار همگی
storm ٢ اسفند ٩۵

اوضاع خطری شده

نادر 657 ٢ اسفند ٩۵

محمدرضا یزد ٢ اسفند ٩۵

کجا نرو ... مدیر باید بره .. مدیریت سایت باید مدیرش عوض کنه .. این چ وضعشه رد پای کودتا پیداست

مریم چالوس ٢ اسفند ٩۵

موفق باشی

7833 ٢ اسفند ٩۵

...

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢۴ آذر ٩۵


چت اورداپ

هیلدا 2004 ٢٣ بهمن ٩۵

نفس چیه .مریم

مریم چالوس ٢٣ بهمن ٩۵

نفس765 ٢٣ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ٢٣ بهمن ٩۵

سپاس همگی

دخترکرد66 ٢٠ بهمن ٩۵

grand mother ٢٠ بهمن ٩۵

آخی

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

اینم بقیه راه .کسی نبود .تنبل ها
هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

گلشیدی نمیای .فقط نگاه میکنی .پیاده روی میکنیم .نمیدویییم

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

هیلدا نظرت درمورد پیاده روی آروم چیه؟

گلشید ٢١ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

جاکینگ .پیاده روی سریع

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

هیلدا کلمات تخصصی به کار نبر من نمیفهمم

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

باشه جاکینگ میریم فقط پیوسته بیا .هوا داشته باش زیاد تخصصی انجام ندی خدا نکرده عضلاتت بگیره .

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

رسیدیم به اخر کسی با ما همسفر نشد .این که خیالی بود .تو واقعیت هم همینطوره ؟
هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

دست خودم نیست .هلاک سرعتم

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

آخیش بالاخره رسیدیم آخرش فقط شما یه ذره تند میدویدید

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

خوش اومدی

نرگس23 ٢١ بهمن ٩۵

چ جای قشنگی...منم ببر

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

خوش گذشت ارام جان .

آرام 94 ٢١ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢١ بهمن ٩۵


چت اورداپ

کی میاد بریم اینجا بدویم .نفسسسسسسسسسسس عمیق
هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

حتما خوش میگذره

نرگس23 ٢١ بهمن ٩۵

من میام خیلی قشنگه

grand mother ٢١ بهمن ٩۵

صبرکنید منم بیام فقط زیاد تندندوید که رعایت سن من هم کنید

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

فدات

آرام 94 ٢١ بهمن ٩۵

خیلی هم عالی

هیلدا 2004 ٢١ بهمن ٩۵

چیه .خو نیا بشین همون پست و کامنت بزار

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢٢ دي ٩۵


چت اورداپ

هیلدا 2004 ٧ بهمن ٩۵

قربونت .ندیده و نشناخته شرمنده میکنی

دخترکرد66 ٧ بهمن ٩۵

1،3،5،9،11

هیلدا 2004 ٧ بهمن ٩۵

storm ٧ بهمن ٩۵

13 مبهم

محمد@ ٧ بهمن ٩۵

خاهش میکنم آدم برا ی مخ زدن چه کارها که نباید بکنه

هیلدا 2004 ٧ بهمن ٩۵

لطف داری

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢۴ آذر ٩۵


چت اورداپ

اخی مثل اینکه از پول های صندوق صدقات چیزی به تو نمیرسد .اخر اینجا از تو گرسنه تر زیادن .بزار بگم سیری ناپذیرن .
محمد@ ٧ بهمن ٩۵

محراب 251 ۶ بهمن ٩۵

رقصنده با گرگ ۶ بهمن ٩۵

آشناا ۶ بهمن ٩۵

علی 5080 ٣٠ دي ٩۵

hamid147 ٢٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢۴ آذر ٩۵


چت اورداپ

الناز33 ۶ بهمن ٩۵

هیلدا 2004 ٢۴ آذر ٩۵

مهسا77 ٢۴ آذر ٩۵

grand mother ٢۴ آذر ٩۵

فدات هیلدا گلی اشکال نداره

هیلدا 2004 ٢۴ آذر ٩۵

معذرت مرضیه جون .راستش دوست ندارم دوست باحالمو مادر بزرگ صدا بزنم . .ازاده

آزاده هستم ٢۴ آذر ٩۵

الهی

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ٢۴ آذر ٩۵


چت اورداپ

یک روز یکی این جمله رو بهم گفت .کمی فکر کردم و دیدم واقعا بی انصافیست
سعید باحال ۶ بهمن ٩۵

گلشید ١ دي ٩۵

هیلدا 2004 ١ دي ٩۵

فدات مرضیه

grand mother ١ دي ٩۵

لایکککککککککککککککککککککککککککککک

هیلدا 2004 ١ دي ٩۵

اورداپ155 ٢۴ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با هیلدا 2004
هیلدا 2004 از مرکزی ۶ بهمن ٩۵
یه روز یه همکلاسی داشتیم چادر میپوشید گاهی هم نقاب میزد و همش امر ونهی میکرد و به بچه ها مگفت این اهنگ ها رونخونید چادر بپوشید لاک نزنید .من فقط نگاهش میکردم .ودوتا از بچه ها بهش میتوپیدن .یه روز میزد رو میز یه جور میخوند ما مونده بودیم .گفتیم کپکت خروس میخونه از این اهنگ هم بلدی .باز یه روز با چادرش کرم برنزه زده بود ولاک جیغ قرمز با چادر مشکی قران رو جوری میخوند انگار یوسف پیامبره بچه ها گفتن چیه خانمی لاک زدی .قرمز دوست داشتی دستشو قایم کرد .اگر به کسی چیزی رو پیشنهاد میدید که درسته لطفا خودتون در اون کامل باشید .چون باعث تنفر بقیه میشید .ساده باش که فقط سادگی زیباست
اسپینار ۶ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
هیلدا 2004
هیلدا 2004
چت اورداپ
اخ خدایا اردیبهشتت تموم شدو من نتونستم ازش خوب لذت ببرم
تاریخ عضویت: 26 ارديبهشت 95
تولد: 25 مرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم،
تحصیلات:علوم انسانی
عضو ویژه
هیلدا 2004
موزیک مورد علاقه هیلدا 2004


تشکر و قدردانی رسمی هیلدا 2004

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 21 شهريور 95

تشکر از حضورشما درسایت خودتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 25 مرداد 95

برای روز تولدت یک سبد ستاره چیده ام//تکه ای ازماه را و یک شاخه نیلوفر//تو متولد می شوی....تولدت مبارک

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 19 خرداد 95

تشکر و قدر دانی بابت حضور گرم شما در سایت اورداپ و ارسال پست های زیبا

تصاویر ارسال شده هیلدا 2004