زندگی 939

چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ ارديبهشت ٩۶


آدم‌ های امن چه کسانی هستند؟
آدم‌ های امن، همان‌هایی هستند
که همه چيز مي‌توانی بهشان بگويی،
بدون اينکه قضاوت يا تحقيرت کنند...
ميتوانی کنارشان احساس بودن کنی...
کسانيکه فقط خود خود خودت هستی که
براشون مهمی
کسی که ﺩﺳﺘـﺖ ﺭﺍ می گیرد ....
ﻣﺮﺩﺍﻧﻪ ﻭ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺵ مهم نیست ...
مهم اینه که ﺩﺳـتت را می گیرد
ﺑﻪ ﺭﺳــــﻢ محبت
ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳــﺖ ﻫـﻮﺍیت ﺭﺍ ﺑﯽ ﺍﺟــﺎﺯﻩ
به رسم رفاقت ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷد !
گاهی تو را فرو می‌ریزد برای بنای جدید...
آدم های امن گل های قالی اند،
نه انتظار چیده شدن دارند نه دلهره پژمردن،
همیشگی اند،
گنجینه اند،
سرمایه اند،
آرامش خاطرند،

آرزو میکنم
یک آدم امن در زندگی هر کس بیاید

تینا2020 ٢۶ شهريور ٩۶

سپاس همچنین برای همگی

آوااااای بهار ٢۶ شهريور ٩۶

رقصنده متنیوکه توتاییدکنی یه باردیگه میخونمش

رقصنده با گرگ ٢۶ شهريور ٩۶

چه زیبا

پیناار ٢۶ شهريور ٩۶

آوااااای بهار ٢۶ شهريور ٩۶

زندگی 939 ٣ خرداد ٩۶

هیلدا سپاس دوستان

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٠ ارديبهشت ٩۶


ﺩﺭﺧﺘﻬﺎ ﻣﯿﻤﯿﺮﻧﺪ؛
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﻋﺼﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ؛
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺒﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺧﻮﯾﺶ ؛
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻮﺯﺍﻧﺪﻥ ﺗﺒﺎﺭ ﺧﻮﺩ
ﻭ .......
ﻋﺪﻩ ﺍﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﺳﯿﺎﻩ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺍﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎ .
ﺷﻤﺎ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺧﺖ ﺑﻮﺩﯾﺪ ﺍﺯ ﮐﺪﺍﻡ ﺟﻨﺲ ﺑﻮﺩﯾﺪ؟؟
ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭼﻪ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ
ﺍﯼ ﻭ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺪﻧﯿﺎ ﺑﯿﺎﯾﺪ
ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺭﺍ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰﺵ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﯾﺎ ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻧﮑﻨﯿﻢ ....
ﺩﺭ ﺑﺎﺭﻩ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻧﮑﻨﯿﻢ ...
ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ، ﻣﻬﻨﺪﺱ ، ﺩﮐﺘﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻣﯽ
ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ
ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺎﺭﮔﺮ ، ﺭﻓﺘﮕﺮ ، ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﻢ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ
ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ .
ﺧﻮﺩﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺒﯿﻨﯿﻢ ...
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ،
ﻣﺎ ﻭﺟﻮﺩﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﮔﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ .....
ﭘﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﺗﺎ ﺑﻮﯼ ﻧﺎﺏ آﺩﻣﯿﺰﺍﺩ ﺑﺪﻫﯿﻢ ....
ﺻﻮﺭﺕ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﭘﯿﺮ ....
ﭘﻮﺳﺖ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﭼﺮﻭﮎ ...
ﺍﻧﺪﺍﻡ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﺯﯼ ﺧﻤﯿﺪﻩ ....
ﻣﻮﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﻔﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ .
ﺗﻨﻬﺎﻗﻠﺐ ﺯﯾﺒﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ .

زندگی 939 ٣ خرداد ٩۶

هیلدا 2004 ٣ خرداد ٩۶

بانوی بی نشان ٢۵ ارديبهشت ٩۶

زندگی 939 ٢۵ ارديبهشت ٩۶

سپاس دوستان

هیلدا 2004 ٢۴ ارديبهشت ٩۶

درست همه احترام دارن .و درست نیست بی احترامی بهشون .اما اینکه تقدیرشون دست خودشون نبوده قبول ندارم

لیلیوم ١١ ارديبهشت ٩۶

سلام زندگی عالی مثل همیشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٣ خرداد ٩۶آﺩﻣﻬﺎ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ!
ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺳﺘﮑﺎﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻨﺠﺎﻥ،
ﺑﻌﻀﯽ ﻫﻢ ﯾﮏ ﭘﺎﺭﭺ ﺑﺰﺭﮒ!
ﻭﻗﺘﯽ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺩﺭ آﻥ آﺏ ﺑﺮﯾﺰﯼ، ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﻣﯿﺸﻮﺩ!
ﺧﯿﺲ ﻣﯿﺸﻮﯼ...
ﺣﺘﯽ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺑﺪﺷﺎﻧﺴﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺩﺭ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ آﺏ،
ﺷﺮﺑﺘﯽ ﭼﯿﺰﯼ ﺭﺍ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﯾﺨﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﻭ ﺳﺮﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ،
ﻟﮑﻪ ﺵ ﺗﺎ ﺍﺑﺪ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻟﺒﺎﺳﺖ ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ...!

آﺩﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻣﯿﻤﺎﻧﻨﺪ...
ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ...
ﻟﻄﻔﺎً ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﯾﺨﺘﻦ ﻣﻬﺮ ﻭ ﻋﻄﻮﻓﺖ ﺩﺭ ﭘﯿﻤﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﻭﺟﻮﺩﯾِﺸﺎﻥ،
ﻇﺮﻓﯿﺘﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺴﻨﺞ...
ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻦ...
ﺍﮔﺮ ﺍﯾﻨﮑﺎﺭ ﺭﺍ ﻧﮑﻨﯽ، ﺍﮔﺮ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﮐﻨﯽ،
ﺍﮔﺮ ﺳﺮ ﺭﯾﺰ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻻ آﻭﺭﺩﻧﺪ، ﺑﺎﺩ ﺍﻟﮑﯽ ﺑﻪ ﻏَﺒﻐَﺐ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻨﺪ
ﻭ ﭘﯿﺮﺍﻫﻦ ﺍﺣﺴﺎﺳﺖ ﺭﺍ ﻟﮑﻪ ﺩﺍﺭ ﮐﺮﺩﻧﺪ،
ﻓﻘﻂ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺧﻮﺩﺕ ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﺑﺎﺵ،
ﻧﻪ ﺍﺯ آﺩﻣﻬﺎ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ ﻟﯿﻮﺍﻧﻨﺪ..

ملکه بانو ٢٠ خرداد ٩۶

باشه

زندگی 939 ٣ خرداد ٩۶

هیلدا 2004 ٣ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٨ فروردين ٩۶

بعضی وقتها که چرخ روزگارت لنگ میزند، هیچ چیز بر وفق مرادت نمیشود.
هیچ دری روی پاشنه نمی چرخد و
بخودت که می آیی میبینی دلخوشی ات شده نیفتادن یک اتفاق بد!
خوشحالیت شده امید از سرگذراندن یک حادثه .
بخودت که می آیی،
میبینی رویایت شده برگشتن به یک روزمرگی ساده،
به همان آرامش کسالت آور اما بی دلهره.
در این گاهی وقتها، برخی آدمها دلشان میشود اندازه یک مشت، برخی میشود اندازه یک دریا...
برخی میشوند کوره،
برخی میشوند کوه!
آدمها شبیه هم که نیستند،هوای _گاهی وقتهای _ آدمها را باید داشت.

الناز33 ١٩ تير ٩۶

زندگی 939 ١٩ تير ٩۶

سپاس از لطفتون

نفسna ١٩ تير ٩۶

sara34 ٨ تير ٩۶

لیلیوم ٨ تير ٩۶

سلام زندگی دل اورداپ تنگتون شد

مسعود35 ٢ ارديبهشت ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ تير ٩۶


چت اورداپ

لیلیوم ٢١ تير ٩۶

زندگی 939 ١٩ تير ٩۶

هستی

هستی1 ١٩ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٧ خرداد ٩۶

ياس را باید کاشت
توي گلدان ظريفي که
پر از عطر خداست
و سپس گلدان را باید
روي يک ميز گذاشت
پرده ها را بايد پس زد
و به خورشيد فضا داد
که آرام بتابد بر آن
آن زمان خواهي ديد
*
با شميم گل ياس
تو چه احساس قشنگي داري
و درخشان شدن برگ گياه
چه تماشا دارد
در دلت بوته اي از ياس بکار
ياسي از عاطفه، اميد، محبت
و بدان بي ترديد زندگي
با تو سر مهر و وفا خواهد داشت.

زندگی 939 ٢۵ تير ٩۶

hirad me ٢۵ تير ٩۶

چشم

صبا مشهد ٢٧ خرداد ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٧ مرداد ٩۶


چت اورداپ


زندگی در کنار کسی دلنشین است که همیشه باهات رو راست باشه…
شاید خیلی چیزا رو بهت نگه؛ اما سعی میکنه ناراحتت نکنه و با مشورت خودت مشکلات بوجود اومده رو حل کنه…
صداقت طرفت همیشه باعث خوشحالی و سربلندیت میشه…
طرفی که به عنوان عشق؛ یار زندگی انتخاب کردی…کسیه که مطمئنی هیچوقت تو رو به دیگران ترجیح نمیده… به هیچ کس
متاهل 29 ٢۵ مرداد ٩۶

زندگی 939 ٧ مرداد ٩۶

hirad me ٧ مرداد ٩۶

قربونتتتتتتتت

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٧ خرداد ٩۶


زندگى شوق رسیدن به همان فردایست ،
که نخواهد آمد !

تو نه در دیروزى
و نه در فردایى
ظرف امروز پر از بودن توست
زندگى را دریاب !

زندگی 939 ٢۵ تير ٩۶

hirad me ٢۵ تير ٩۶

اوکی

لیلیوم ٢١ تير ٩۶

صبا مشهد ٢٧ خرداد ٩۶

گاهی آدم فقط میتونه به امید فردا زندگی کنه تو امروز هیچ چیز جذابی وجود نداره

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢١ تير ٩۶


چت اورداپ
زندگی کردن که به همین راحتی ها نیست جان من!

باید باشد بهانه هایی که نبودشان نابودت کنند...

مثل :خنده های کسی,نگاه خاصی,صدایی...چشمهایی, تکه کلامهایی....

اصلا ادم باید برای خودش

نیمکت دو نفره ای داشته باشد ...

تاعصر به عصربه ان سربزند....

شب که شدبایدشب بخیرهایی را بشنود....
باید باشند کوچه ها وخیابان و پیاده رو های که...

از قدمهایت خسته شده اند.....

فنجان های قهوه ای که فالشان عشق باشد....
میزی در کافی شاپ باید شاهد خاطرات ادم باشد...

باید باشند ریتم ها وموسیقی هایی که دگرگونت کنند...

حتی بوی عطری خاص درزندگیت حس شود...

دست خطی که دلت را بلرزاند....

عکس که اشکت را دراورد......

باید باشد...
زندگی 939 ٢۵ تير ٩۶

سپاس

hirad me ٢۵ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢۶ تير ٩۶

دل که تنگ است کجا باید رفت؟
به در و دشت و دمن؟
یا به باغ و گل و گلزار و چمن؟
یا به یک خلوت و تنهایی امن؟
دل که تنگ است کجا باید رفت؟
پیر فرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست
دل که تنگ است برو خانه دوست
شانه اش جایگه گریه تو،سخنش راه گشا
بوسه اش مرهم زخم دل توست، عشق او چاره دلتنگی توست…
دل که تنگ است برو خانه دوست، خانه اش خانه توست

hirad me ٢۶ تير ٩۶

کی میای خونمون ؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢۶ تير ٩۶

ﺗﻮ ﺑﺮﺍﯾﻢ آﻭﺍﯼ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ !
ﮔﯿﺮﻡ ﺑﻌﺪ ﺍز آﻥ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ آﻣﺪ …
ﺣﺴﺮﺕ ﺍﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﯽ ﺑﺎﺭﺍﻧﯽ ﻫﻢ ﺳﺮﺍﺏ ﺷﺪ
ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺑﺎﺯﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﻣﻦ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﮐﺮﺩﯼ
ﭼﺘﺮ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺘﯿﻢ
ﺧﯿﺲ ﻫﻢ ﺷﺪﯾﻢ
ﻣﺸﺖ ﻫﺎﯾﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﭘﺮ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﻭ ﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮ ﮐﺸﯿﺪﯾﻢ
ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻗﺴﻢ ﺩﺍﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﮑﻨﯿﻢ
ﻣﺪﺍﻡ ﻫﻢ ﺣﺮﻑ ﻫﻢ ﺭﺍ ﻗﻄﻊ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ” ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ “
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﮑﻮﺕ ﻭ ﻋﻄﺮ ﻣﺮﯾﻢ
ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ !
ﺩﺍﺭﺩ ؟ …
ﻣﻦ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺩﻟﻬﺎﯾﻤﺎﻥ ﻫﺴﺘﻢ

الناز33 ٢٧ تير ٩۶

ﺩﯾﮕﺮ ﺭﻧﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ! ﺩﺍﺭﺩ ؟ …

زندگی 939 ٢۶ تير ٩۶

سپاس دوستان

مثل هیچ کس ٢۶ تير ٩۶

خواب هایم بوی تن تو را می دهد! نکند آن دورتر ها نیمه شب در آغوشم میگیری؟!

hirad me ٢۶ تير ٩۶

مثل هیچ کس ٢۶ تير ٩۶

رویا هایی هست که شاید هرگز تعبیر نشوند اما همیشه شیرین اند مثل رویــــای بـــــــــــودن تو …!

nafas 6 ٢۶ تير ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٧ تير ٩۶

می آیی ، می روی
و فقط یک سلام و گاهی یک خداحافظی نه …
این انصاف نیست
من و یک دنیا عشق
تو و یک دنیا بی تفاوتی…


آوااااای بهار ٢٧ تير ٩۶

قشنگ بود

hirad me ٢٧ تير ٩۶

الناز33 ٢٧ تير ٩۶

زندگی 939 ٢٧ تير ٩۶

hirad me ٢٧ تير ٩۶

ببخشید .نتونستم .

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢۶ تير ٩۶


چت اورداپدلم ابریست..
در هوای رنگین کمان کودکی
برای رنگ بازی هایش!
یکدیگر را رنگی میکردیم
اما هرگز
کسی را رنگ نمیکردیم!
ما بدهکاریم
به یکدیگر
و به تمام ” دوستت دارم ” های نا گفته ای
که پشت دیوار غرورمان ماندند
و ما آنها را بلعیدیم
تا نشان دهیم منطقی وبی نیاز هستیم…
nafas 6 ٢٨ تير ٩۶

hirad me ٢٧ تير ٩۶

ما بدهکاریم به یکدیگر و به تمام ” دوستت دارم ” های نا گفته ای که پشت دیوار غرورمان ماندند و ما آنها را بلعیدیم

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٧ مرداد ٩۶

دلم! تمام شدن میخواهد از ان تمام شدن هایی که بشود نقطه سر خط.
انگاه دیکته تمام شود و من دیگر آغاز نشوم….
دلــم کـمى خـدا مــى خــواهد ، کـمى سکــوت
دلـم دل بريدن مى خــواهد
کمى اشک کـمى بـهت کـمى آغــوش آسمــانى
کــمى دور شدن از ايــن جــنس آدم …
راستی خدا ! اگر من نبودم …
این همه غمهایت را چه میکردی؟؟؟!!!

عضو چت اورداپ
زندگی 939
زندگی 939
تاریخ عضویت: 7 ارديبهشت 94
تولد: 30 اسفند
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
زندگی 939
آخرین حضور: 14 مرداد 96
موزیک مورد علاقه زندگی 939


تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 8 ارديبهشت 96

تشکر از حضور گرم و پستهای زیباتون

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 تير 94

تشکر و قدردانی بابت حضورگرم وپر شورو مطالبتون

تصاویر ارسال شده زندگی 939