زندگی 939

چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٩ اسفند ٩۵

رزق چیست؟

رزق کلمه ای است بسیار فراتر از آنچه مردم می دانند.

زمانی که خواب هستی و ناگهان،به تنهایی و بدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی ؛ این بیداری ؛ رزق است، چون بعضی‌ها بیدار نمی‌شوند.

زمانی که با مشکلی رو به رو می شوی خداوند صبری به تو میدهد که چشمانت را از آن بپوشی،این صبر، رزق است.

زمانی که در خانه لیوانی آب ؛ به دست پدر یا مادرت میدهی این فرصت نیکی کردن ، رزق است.

گاهی اتفاق می افتد که در نماز حواست با گفته هایت نباشد ؛ ناگهان به خود می آیی و نمازت را با خشوع می خوانی این تلنگر، رزق است.

یکباره یاد کسی میفتی که مدتهاست ازو بی خبری و دلتنگش میشوی و جویای حالش ، این یادآوری ؛ رزق است.

رزق واقعی این است.. رزق خوبی ها،
نه ماشین نه درآمد،اینها رزق مال است که خداوند به همه ی بندگانش میدهد،اما رزق خوبیها را فقط به دوستدارانش میدهد.

ودر اخر همینکه عزیزانتان هنوز در کنارتان هستند و نفسشان گرم است و سلامت ؛ این بزرگترین رزق خداوند است

زندگيتون پر از رزق

بانوی دی ٢١ اسفند ٩۵

زندگی 939 ٩ اسفند ٩۵

سارا 77

سارا77 ٩ اسفند ٩۵

زندگی 939 ٩ اسفند ٩۵

مهسا پایلوت

پایلوت ٩ اسفند ٩۵

احسنت،بسیار زیباست.

زندگی 939 ٩ اسفند ٩۵

سلام چنار عزیز. سپاس

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ اسفند ٩۵
طولانیه ولی ارزش خوندن داره.


معلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ بود ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت، هنوز ازدواج نکرده بود.
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
«ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ خوبی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯼ؟»
معلم گفت:
«ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﺵ او ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ بار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بياورد ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ خواهد ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ به هر ﻧﺤﻮﯼ شده ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯد.
ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ به دنیا آورد.
ﭘﺪﺭﺵ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ را ﻫﺮ ﺷﺐ کنار میدان شهر ﺭﻫﺎ می‌کرد. ﺻﺒﺢ ﮐﻪ می‌آمد، ﻣﯽﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ طفل ﺭﺍ نبرده ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺁﻥ ﻃﻔﻞ دعا می‌کرد ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ می‌سپرد. ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازگرداند.
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بیاورد ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ فرزند هفتم ﭘﺴﺮ باشد ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ به دنیا ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻣﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ.
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺭ ﭘﺴﺮ به دنيا آورد ﺍﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ فوت کردند.
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺪ.»

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
«می‌دانید آن ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ میخواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ که ﺑﻮﺩ؟ آن دختر ﻣﻨﻢ! ﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ دلیل ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺪمت می‌کنم. آن ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ، ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ خبرش را می‌گیرند. ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ می‌کند ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻩ.»

اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …
"پس نیکی را بکار،
بالای هر زمینی…
و زیر هر آسمانی….
برای هر کسی... "
.تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!
که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …
اثر زیبا باقی می ماند.


زندگی 939 ۶ اسفند ٩۵

7833 دقیقا این داستان برا همه صدق نمیکنه. موافقم

7833 ۶ اسفند ٩۵

یه مقدار تخیلی...اما این واسه همه ی دخترا یا پسرا صدق نمیکنه..منم میشناسم یه مرده رو خودش مامانشو جمع میکنه دخترا خیالشونم نیس...

زندگی 939 ۶ اسفند ٩۵

سورن 111

سورن111 ۶ اسفند ٩۵

دختر بابا....

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۴ اسفند ٩۵

ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍمروز ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﻡ،
ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺖ
ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺘﻪ ﺗﻮ؟؟؟؟
ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﺮﺩ، زﻝ ﺯﺩ ﺗﻮ
ﭼﺸﺎﻡ
ﭼﺸﺎﺵ ﭘﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪﻩ
ﺑﻮﺩ
ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ
ﮔﻔﺖ آﺧﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺸﻪ.........
ﺭﺳﻤﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﺍﻭﻝ
ﺟﻮﻭﻧﯽ , ﺯﻧﻢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ آﺧﻪ؟؟؟؟
ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ،ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺯﻧﻢ ﺷﻪ
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ، ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﺩﻡ،ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮﺩم آﺧﺮ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﺭﯼ
ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﺍﻣﺎ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﯾﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ
ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﮐﺸﺖ
آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺸﻪ؟؟؟
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟؟؟
ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺩﺭﻭﻣﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺘﻢ بیرون.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ,ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ
آﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ!!!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯿﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ
ﻋﺸﻖ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺧﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻦ ﺳﻮﺳﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﻦ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺗﻮﻥ
ﻟﻄﻔﺎ منتشر ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺸﻪ)

yasi banoo ۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٧ بهمن ٩۵


در حیرتم از خلقت آب...

اگر با درخت همنشین شود،
آنرا شڪوفا میڪند.

اگر با آتش تماس بگیرد،
آنرا خاموش مےڪند.

اگر با ناپاڪے ها برخورد ڪند،
آنرا تمیز میڪند.

اگر با آرد هم آغوش شود،
آنرا آمادہ طبخ میڪند.

اگر با خورشید متفق شود،
رنگین ڪمان ایجاد میشود.

ولے اگر تنها بماند، رفتـہ رفتـہ گند آب مےگردد.

دل ما نیز بسان آب است...
وقتے با دیگران است زندہ و تاثیر پذیر است
و در تنهایے مردہ و گرفته!

"باهم" بودن‌هایمان را قدر بدانیم!

dr_teeli ٣٠ بهمن ٩۵

سامان اندی ١٩ بهمن ٩۵

گلشید ١٩ بهمن ٩۵

مسعود35 ١٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٧ بهمن ٩۵


دل من می‌گویـد ،
می‌شود در دل تلخی، عسل ناب چشید
می‌شود زیبا دید
می‌شود زیبا خواند
می‌شود زیبا گفت
شرط آن است ڪه زیبایی را
بنشانیم پسِ پنجرۀ دیدۀ خویش
گره از گیسوی شب باز ڪنیم،
و ببینیم سپیدیِ سحر ...
بگشاییم در و پنجره را
و به هـر رهگذری ،
ڪز سر ڪوچۀ ما می‌ گذرد
بفرستیم به لبخنـد درود ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵

خاطره ای از یک معلم:

یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"

قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود. چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند. نوشته بودند که "فقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند." عادت کرده بودند مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.

فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود. نوشته بود :

"عطر حس های آدم را بیدار می کند که فقر آن ها را خاموش کرده است."

آهو26 ١٢ بهمن ٩۵

آیت ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٩ دي ٩۵

خدای مهربان ...
تورا سپاس که زیبایی‌های آفرینش را ،
برای ما برگزیدی و مواهب پاک خود را،
به سویمان روان داشتی ...
سپاس تو را که درِ تمامی نیازهای ما
را از غیر خود ببستی.

مهربانا !
دستان نیازمندمان خالی به سویت بلند شده
آنها را از نعمت، رحمت و لطفت پر کن ...
دل نا آراممان را آرام کن ای آرامش دهنده‌ء
دلهای بیقرار
گرفتاریهای ما را برطرف بفرما
و نور ایمانت را در قلب ما منور بفرما،
ما را زیر سایه خودت قرار ده و باران
رحمتت را بر ما ببار ......

آمین

سلام صبح همگی بخیر و شادی
دخترکرد66 ٢٩ دي ٩۵

سلام صبح بخیر

لیلی21 شیراز ٢٩ دي ٩۵

صبحتون شاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢١ دي ٩۵

من گمان می کردم
دوستی، همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه میدانستم دل هر کس، دل نیست . .

banoo_18 ٢۶ دي ٩۵

دلشون دله..ولی خب واس همه که نمیشه............

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

صبا مشهد ٢٢ دي ٩۵

yasi banoo ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵

این دو متن کوتاه
ارزش صد بار خوندن داره!

1- از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن راحتتراز
فرش کردن دنیاست.

2-عشق انسان را داغ میکند
و دوست داشتن انسان را پخته میکند!
هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نميشود!!!
امیر 464 ١٩ دي ٩۵

آشناا ١٩ دي ٩۵

مدیر1 ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵
گاهی وقتا ...

یه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ....
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ...
ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!
ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ...
ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ...
ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!
ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........
ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.........

گاهی وقتا لازمه زمین بخوری
تاببینی دوستان واقعی
چه کسانی هستن؟!!
امیر 464 ١٩ دي ٩۵

حس تنها ١٩ دي ٩۵

لیلیوم ١٩ دي ٩۵

مدیر1 ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۴ دي ٩۵

اتفاقی مرا ببین...
اتفاقی بگو وای خدای من
تو ... این جا؟!
بگذار اتفاقی لحظه‌ای مات تو باشم!
اتفاقی دلم را بلرزان!
من سخت دلتنگ این اتفاق ساده‌ام!
آخر بی انصاف در این هوای سرد، اندکی با من گرم باش
این عاشقانه که به تو گفتم
کوه به کوه میگفت
بهم می رسیدند!
تقدیم به...
هه! مگه کسی دیگه به غیر اون تو دلم هست؟
همون همیشگی
آزاده هستم ١١ دي ٩۵

آلهییییی چه باهال بود همیشگیت کجاس بشناسیممم

sara34 ١١ دي ٩۵

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

هه! مگه کسی دیگه به غیر اون تو دلم هست؟ همون همیشگی

آیت ۴ دي ٩۵

بانوی دی ۴ دي ٩۵

مهسا 29 ۴ دي ٩۵

چه عاشقانه....

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ دي ٩۵

"ع ش ق"واژه ی غریبیست عشق...لحظه ای آبادت میسازد، لحظه ای ویران!لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گداپر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکیتضاد و تفاهم، شک و یقین...عجیب قدرتمند است و جادو میکند!خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایمبرقرار باشی در دلم تا همیشهای فاتح شبهای با تو بودنم... ای عشق...

بانوی دی ١١ دي ٩۵

واژه غریبیست عشق....

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

گلشید ۶ دي ٩۵

تضاد و تفاهم، شک و یقین...

grand mother ۶ دي ٩۵

متن جالبی بود آفرین

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

ای فاتح شبهای با تو بودنم

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٣ دي ٩۵

دوست داشتن زوری نیست ! اختیاری ست ...
اِداری هم نیست .
ساعت کار ندارد ،
شبانه روزی‌ست ...
خواب و خوراک نمی‌شناسد ...
شوخی نیست ، جدی هم نیست !
یک بازی ست که بَلد بودن و قاعده‌ی خودش را خودش تعیین می‌کند .
دوست داشتن یا هست یا نیست !
حدِ وسط ندارد ..

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

دوست داشتن یا هست یا نیست ! حدِ وسط ندارد ..

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

علیرضا99 ۶ دي ٩۵

اتفاقا حد وسط ** دارد **

الناز33 ۵ دي ٩۵

ممننون زندگی ب خوبیت گل

آهو26 ۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ دي ٩۵

سالهاست کنار همیم ...


یادت هست ؟

گاهی زندگی را از چهارچوب نگاه تو می دیدم ،!

چه زیبا بود دنیای پیش چشمانت ...


روزگارانی داشتیم ،

زیبا ، شیرین و گاهی هم تلخ !

حسرت هیچ کدام را نمی خورم ،جز آن شب بارانی

که حسابش از کل زندگیمان جداست ...

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

نفسna ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

زندگی 939 ۶ دي ٩۵

الان که خوب فک می کنم روز بود. اونم برفی

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

شب یا روز؟ برفی یا بارونی؟ من برف دوس بارون ندوس

صدف1376 ۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
زندگی 939
زندگی 939
تاریخ عضویت: 7 ارديبهشت 94
تولد: 30 اسفند
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
زندگی 939
موزیک مورد علاقه زندگی 939


تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 تير 94

تشکر و قدردانی بابت حضورگرم وپر شورو مطالبتون

تصاویر ارسال شده زندگی 939