زندگی 939

چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 دیروز
طولانیه ولی ارزش خوندن داره.


معلم مدرسه‌ای با اینکه ﺯﯾﺒﺎ بود ﻭ ﺍﺧﻼﻕ خوبی داشت، هنوز ازدواج نکرده بود.
ﺩﺍﻧﺶ ﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺷﺪند ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ:
«ﭼﺮﺍ ﺑﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﺧﻼﻗﯽ خوبی ﻫﺴﺘﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﯼ؟»
معلم گفت:
«ﯾﮏ ﺯﻧﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﻮﺩ. ﺷﻮﻫﺮﺵ او ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺍﮔﺮ بار ﺩﯾﮕﺮ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بياورد ﺁﻥ ﺭﺍ ﺳﺮ ﺭﺍﻩ خواهد ﮔﺬﺍﺷﺖ ﯾﺎ به هر ﻧﺤﻮﯼ شده ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﯽﺍﻧﺪﺍﺯد.
ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺁﻥ ﺯﻥ ﺩﺧﺘﺮﯼ به دنیا آورد.
ﭘﺪﺭﺵ ﺁﻥ ﺩﺧﺘﺮ را ﻫﺮ ﺷﺐ کنار میدان شهر ﺭﻫﺎ می‌کرد. ﺻﺒﺢ ﮐﻪ می‌آمد، ﻣﯽﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ طفل ﺭﺍ نبرده ﺍﺳﺖ. ﺗﺎ ﻫﻔﺖ ﺭﻭﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺵ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺮای ﺁﻥ ﻃﻔﻞ دعا می‌کرد ﻭ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ می‌سپرد. ﺧﻼﺻﻪ ﺁﻥ ﻣﺮﺩ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻮﺩﮐﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ بازگرداند.
ﻣﺎﺩﺭﺵ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺷﺪ، ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﯿﻠﯽ ﻧﮕﺮﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺩﺧﺘﺮ به دنيا بیاورد ﺍﻣﺎ ﺧﻮﺍﺳﺖ خداوند ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ فرزند هفتم ﭘﺴﺮ باشد ﻭﻟﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﭘﺴﺮ، ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺰﺭﮔﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ.
ﺑﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪ ﻭ ﭘﺴﺮﯼ به دنیا ﺁﻭﺭﺩ ﺍﻣﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﻭﻣﺸﺎﻥ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ.
ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﭘﻨﺞ ﺑﺎﺭ ﭘﺴﺮ به دنيا آورد ﺍﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﻫﻤﻪ فوت کردند.
ﻓﻘﻂ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺧﺘﺮﺷﺎﻥ ﮐﻪ ﭘﺪﺭ می‌خواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ ﺑﺮﺍﯾﺸﺎﻥ ﻣﺎﻧﺪ. ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻮﺕ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻭ ﭘﺴﺮﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻧﺪ.»

ﺧﺎﻧﻢ ﻣﻌﻠﻢ ﺑﻪ ﺩﺍﻧﺶﺁﻣﻮﺯﺍﻧﺶ ﮔﻔﺖ:
«می‌دانید آن ﺩﺧﺘﺮﯼ ﮐﻪ ﭘﺪﺭﺵ میخواست ﺍﺯ ﺷﺮﺵ ﺧﻼﺹ ﺷﻮﺩ که ﺑﻮﺩ؟ آن دختر ﻣﻨﻢ! ﻭ ﻣﻦ ﺑﺪﯾﻦ دلیل ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﮑﺮﺩﻩﺍﻡ ﭼﻮﻥ ﭘﺪﺭﻡ ﺧﯿﻠﯽ ﭘﯿﺮ ﻫﺴﺖ ﻭ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺗﺮ ﻭ ﺧﺸﮏ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﯼ ﮐﻨﺪ. ﻣﻦ ﺑﺮﺍﯾﺶ ﺧﺪمت می‌کنم. آن ﭘﻨﺞ ﭘﺴﺮ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻧﻢ، ﻓﻘﻂ ﮔﺎﻫﮕﺎﻫﯽ خبرش را می‌گیرند. ﭘﺪﺭﻡ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﯾﻪ می‌کند ﻭ ﭘﺸﯿﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﺮﺩﻩ.»

اگر جای دانه هایت را که روزی کاشته ای فراموش کردی،
باران روزی به تو خواهد گفت کجا کاشته ای …
"پس نیکی را بکار،
بالای هر زمینی…
و زیر هر آسمانی….
برای هر کسی... "
.تو نمیدانی کی و کجا آن را خواهی یافت!!
که کار نیک هر جا که کاشته شود به بار می نشیند …
اثر زیبا باقی می ماند.


زندگی 939 دیروز

7833 دقیقا این داستان برا همه صدق نمیکنه. موافقم

7833 دیروز

یه مقدار تخیلی...اما این واسه همه ی دخترا یا پسرا صدق نمیکنه..منم میشناسم یه مرده رو خودش مامانشو جمع میکنه دخترا خیالشونم نیس...

زندگی 939 دیروز

سورن 111

سورن111 دیروز

دختر بابا....

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۴ اسفند ٩۵

ﺩﻟﻢ ﺷﮑﺴﺖ
ﺍمروز ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﺩﯾﺪﻡ ﮐﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺟﻠﻮﻡ،
ﺭﻭ ﻣﯿﺰ ﺭﺍﻩ ﻣﯿﺮﻓﺖ
ﻧﮕﺎﺵ ﮐﺮﺩﻡ،ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺘﻪ ﺗﻮ؟؟؟؟
ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻫﻪ ﻣﻈﻠﻮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻬﻢ ﮐﺮﺩ، زﻝ ﺯﺩ ﺗﻮ
ﭼﺸﺎﻡ
ﭼﺸﺎﺵ ﭘﺮﻩ ﺍﺷﮏ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺍﺯ ﺩﻧﯿﺎ ﺑﺮﯾﺪﻩ
ﺑﻮﺩ
ﯾﻬﻮ ﺑﻐﻀﺶ ﺗﺮﮐﯿﺪ
ﮔﻔﺖ آﺧﻪ ﻣﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺸﻪ.........
ﺭﺳﻤﺸﻪ ﻣﻦ ﺗﻮ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ، ﺍﻭﻝ
ﺟﻮﻭﻧﯽ , ﺯﻧﻢ ﺭﻭ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑﺪﻡ
ﮔﻔﺘﻢ ﭼﯽ ﺷﺪﻩ آﺧﻪ؟؟؟؟
ﮔﻔﺖ ﯾﻪ ﺳﻮﺳﮏ ﻭ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻢ،ﺭﻓﺘﻢ ﺟﻠﻮ ﮐﻪ ﺯﻧﻢ ﺷﻪ
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺭﺍﺿﯽ ﻧﻤﯿﺸﺪ، ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺑﺮﺩﻡ،ﮔﺮﯾﻪ
ﮐﺮﺩم آﺧﺮ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺭﺍﺿﯽ ﺷﺪ
ﺗﻤﺎﻡ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺑﻮﺩ
ﺍﻣﺸﺐ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺍﻭﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﮐﻪ ﯾﻪ ﺩﻭﺭﯼ
ﺑﺰﻧﯿﻢ
ﺍﻣﺎ
ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺷﻤﺎﻫﺎ ﺗﺎ ﺩﯾﺪ ﻣﺎﺭﻭ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ
ﻣﺎ
ﻣﻦ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻢ
ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﻭ ﺍﻭﻥ ﻧﺎﻣﺮﺩ ﮐﺸﺖ
آﺧﻪ ﺍﯾﻦ ﺭﺳﻤﺸﻪ؟؟؟
ﻣﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ ،ﻣﺎ ﻋﺸﻖ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ؟؟؟
ﻣﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﺍﺷﮑﺎﻡ ﺩﺭﻭﻣﺪ
ﺳﺮﯾﻊ ﺍﺯ ﺍﺗﺎﻕ ﺭﻓﺘﻢ بیرون.
ﻧﻤﯿﺪﻭﻧﻢ ﺍﻻﻥ ﮐﺠﺎﺳﺖ ,ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺘﻮﻧﺴﺘﻢ
آﺭﻭﻣﺶ ﮐﻨﻢ ﺍﻣﺎ ﻧﺸﺪ!!!!!
ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﮐﻨﯿﻦ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ
ﻋﺸﻖ ﺳﺨﺘﻪ
ﺍﺯﺗﻮﻥ ﺧﺎﻫﺶ ﻣﯿﮑﻨﻢ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﯿﻦ ﺳﻮﺳﮑﯽ ﺭﻭ ﺑﮑﺸﯿﻦ
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﺑﺒﯿﻨﯿﻦ ﺣﻠﻘﻪ ﺗﻮ ﺩﺳﺘﺸﻪ ﯾﺎ ﻧﻪ
ﻣﻤﻨﻮﻧﻢ ﺍﺯﺗﻮﻥ
ﻟﻄﻔﺎ منتشر ﮐﻨﯿﺪ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺸﻪ)

yasi banoo ۴ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٧ بهمن ٩۵


در حیرتم از خلقت آب...

اگر با درخت همنشین شود،
آنرا شڪوفا میڪند.

اگر با آتش تماس بگیرد،
آنرا خاموش مےڪند.

اگر با ناپاڪے ها برخورد ڪند،
آنرا تمیز میڪند.

اگر با آرد هم آغوش شود،
آنرا آمادہ طبخ میڪند.

اگر با خورشید متفق شود،
رنگین ڪمان ایجاد میشود.

ولے اگر تنها بماند، رفتـہ رفتـہ گند آب مےگردد.

دل ما نیز بسان آب است...
وقتے با دیگران است زندہ و تاثیر پذیر است
و در تنهایے مردہ و گرفته!

"باهم" بودن‌هایمان را قدر بدانیم!

dr_teeli ٣٠ بهمن ٩۵

سامان اندی ١٩ بهمن ٩۵

گلشید ١٩ بهمن ٩۵

مسعود35 ١٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٧ بهمن ٩۵


دل من می‌گویـد ،
می‌شود در دل تلخی، عسل ناب چشید
می‌شود زیبا دید
می‌شود زیبا خواند
می‌شود زیبا گفت
شرط آن است ڪه زیبایی را
بنشانیم پسِ پنجرۀ دیدۀ خویش
گره از گیسوی شب باز ڪنیم،
و ببینیم سپیدیِ سحر ...
بگشاییم در و پنجره را
و به هـر رهگذری ،
ڪز سر ڪوچۀ ما می‌ گذرد
بفرستیم به لبخنـد درود ...

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵

خاطره ای از یک معلم:

یک روز از سرِ بی کاری به بچه های کلاس گفتم انشایی بنویسند با این عنوان که "فقر بهتر است یا عطر؟"

قافیه ساختن از سرگرمی هایم بود. چند نفری از بچه ها نوشتند "فقر". از بین علم و ثروت همیشه علم را انتخاب می کردند. نوشته بودند که "فقر خوب است چون چشم و گوش آدم را باز می کند و او را بیدار نگه می دارد ولی عطر، آدم را بیهوش و مدهوش می کند." عادت کرده بودند مجیز فقر را بگویند چون نصیبشان شده بود.

فقط یکی از بچه ها نوشته بود "عطر". انشایش را هنوز هم دارم. جالب بود. نوشته بود :

"عطر حس های آدم را بیدار می کند که فقر آن ها را خاموش کرده است."

آهو26 ١٢ بهمن ٩۵

آیت ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٩ دي ٩۵

خدای مهربان ...
تورا سپاس که زیبایی‌های آفرینش را ،
برای ما برگزیدی و مواهب پاک خود را،
به سویمان روان داشتی ...
سپاس تو را که درِ تمامی نیازهای ما
را از غیر خود ببستی.

مهربانا !
دستان نیازمندمان خالی به سویت بلند شده
آنها را از نعمت، رحمت و لطفت پر کن ...
دل نا آراممان را آرام کن ای آرامش دهنده‌ء
دلهای بیقرار
گرفتاریهای ما را برطرف بفرما
و نور ایمانت را در قلب ما منور بفرما،
ما را زیر سایه خودت قرار ده و باران
رحمتت را بر ما ببار ......

آمین

سلام صبح همگی بخیر و شادی
دخترکرد66 ٢٩ دي ٩۵

سلام صبح بخیر

لیلی21 شیراز ٢٩ دي ٩۵

صبحتون شاد

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢١ دي ٩۵

من گمان می کردم
دوستی، همچون سروی سرسبز
چارفصلش همه آراستگی ست
من چه میدانستم دل هر کس، دل نیست . .

banoo_18 ٢۶ دي ٩۵

دلشون دله..ولی خب واس همه که نمیشه............

لیلیوم ٢٢ دي ٩۵

صبا مشهد ٢٢ دي ٩۵

yasi banoo ٢١ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵

این دو متن کوتاه
ارزش صد بار خوندن داره!

1- از دیگران شکایت نمی کنم
بلکه خودم را تغییر میدهم،
چرا که کفش پوشیدن راحتتراز
فرش کردن دنیاست.

2-عشق انسان را داغ میکند
و دوست داشتن انسان را پخته میکند!
هرداغی روزی سرد میشود ولی هیچ پخته اى ديگر خام نميشود!!!
امیر 464 ١٩ دي ٩۵

آشناا ١٩ دي ٩۵

مدیر1 ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٩ دي ٩۵
گاهی وقتا ...

یه ﻭﻗﺘﺎیی ﻻﺯمه ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ....
ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ﮐﯿﺎ ﭘﺸﺘﺘﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺭﺷﺪﺗﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﯿﺮﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮﺭﻩ می مونن!!!

ﮔﺎﻫﯽ ﻻﺯمه ﺟﻮﺭﯼ ﺯﻣﯿﻦ ﺑﺨﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﯽ ﺑﺸﯽ ...
ﺯﺧﻤﺎﺗﻮ ﺑﺎﺯ ﺑﺰﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﯽ ...
ﮐﯿﺎ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﭙﺎﺷﻦ ...
ﮐﯿﺎ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻫﻢ ﺩﺭﺩﻥ ...
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺧﻮﺩه ﺩﺭﺩﻥ ...

ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺗﺎ ﺯﺧﻤﯽ ﻧﺸﯽ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﻔﻬﻤﯽ ﮐﯽ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ!!!
ﺩﺳﺖ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻧﻤﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺷﻮﻥ ﻗﺴﻢ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﯼ ...
ﻭ ﯾﻪ ﮐﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮﻫﻢ ﻣﯿﺰﺍﺭﻥ ﮐﻪ ﺍﺻﻼ ﯾﺎﺩﺷﻮﻥ ﻧﻤﯿﮑﺮﺩﯼ ...
ﺯﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮﺭﯼ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ!!!
ﮐﯿﺎ ﺧﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ..........
ﮐﯿﺎ ﻧﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ............
ﮐﯿﺎ ﻫﻢ ﺑﯿﺨﻮﺩﯼ ﻫﺴﺘﻨﺪ.........

گاهی وقتا لازمه زمین بخوری
تاببینی دوستان واقعی
چه کسانی هستن؟!!
امیر 464 ١٩ دي ٩۵

حس تنها ١٩ دي ٩۵

لیلیوم ١٩ دي ٩۵

مدیر1 ١٩ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۴ دي ٩۵

اتفاقی مرا ببین...
اتفاقی بگو وای خدای من
تو ... این جا؟!
بگذار اتفاقی لحظه‌ای مات تو باشم!
اتفاقی دلم را بلرزان!
من سخت دلتنگ این اتفاق ساده‌ام!
آخر بی انصاف در این هوای سرد، اندکی با من گرم باش
این عاشقانه که به تو گفتم
کوه به کوه میگفت
بهم می رسیدند!
تقدیم به...
هه! مگه کسی دیگه به غیر اون تو دلم هست؟
همون همیشگی
آزاده هستم ١١ دي ٩۵

آلهییییی چه باهال بود همیشگیت کجاس بشناسیممم

sara34 ١١ دي ٩۵

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

هه! مگه کسی دیگه به غیر اون تو دلم هست؟ همون همیشگی

آیت ۴ دي ٩۵

بانوی دی ۴ دي ٩۵

مهسا 29 ۴ دي ٩۵

چه عاشقانه....

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ دي ٩۵

"ع ش ق"واژه ی غریبیست عشق...لحظه ای آبادت میسازد، لحظه ای ویران!لحظه ای پادشاهی، لحظه ای گداپر است از فراز و نشیب، دوری و نزدیکیتضاد و تفاهم، شک و یقین...عجیب قدرتمند است و جادو میکند!خانه ات آباد، ویرانگر لحظه هایمبرقرار باشی در دلم تا همیشهای فاتح شبهای با تو بودنم... ای عشق...

بانوی دی ١١ دي ٩۵

واژه غریبیست عشق....

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

گلشید ۶ دي ٩۵

تضاد و تفاهم، شک و یقین...

grand mother ۶ دي ٩۵

متن جالبی بود آفرین

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

ای فاتح شبهای با تو بودنم

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٣ دي ٩۵

دوست داشتن زوری نیست ! اختیاری ست ...
اِداری هم نیست .
ساعت کار ندارد ،
شبانه روزی‌ست ...
خواب و خوراک نمی‌شناسد ...
شوخی نیست ، جدی هم نیست !
یک بازی ست که بَلد بودن و قاعده‌ی خودش را خودش تعیین می‌کند .
دوست داشتن یا هست یا نیست !
حدِ وسط ندارد ..

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

دوست داشتن یا هست یا نیست ! حدِ وسط ندارد ..

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

علیرضا99 ۶ دي ٩۵

اتفاقا حد وسط ** دارد **

الناز33 ۵ دي ٩۵

ممننون زندگی ب خوبیت گل

آهو26 ۵ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ دي ٩۵

سالهاست کنار همیم ...


یادت هست ؟

گاهی زندگی را از چهارچوب نگاه تو می دیدم ،!

چه زیبا بود دنیای پیش چشمانت ...


روزگارانی داشتیم ،

زیبا ، شیرین و گاهی هم تلخ !

حسرت هیچ کدام را نمی خورم ،جز آن شب بارانی

که حسابش از کل زندگیمان جداست ...

avindari_chav jovan ١١ دي ٩۵

نفسna ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

زندگی 939 ۶ دي ٩۵

الان که خوب فک می کنم روز بود. اونم برفی

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

شب یا روز؟ برفی یا بارونی؟ من برف دوس بارون ندوس

صدف1376 ۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ۶ دي ٩۵

همیشه آخرین سطر برایش می‌‌نوشتم

" روزی بیا که برایِ آمدن دیر نشده باشد "

می‌ نوشتم

" روزی بیا که هنوز دوستت داشته باشم

که هنوز دوستم داشته باشی‌ "

می‌ نوشتم

در نبودنت به تمام ذرات زندگی‌ کافر شده ام

جز ایمانِ به بازگشتِ تو
امروز می‌‌نویسم

یقینا آمده است

ولی‌ روزی که من از هراسِ دیوار ها

خانه را که نه

خودم را ترک کرده بودم .

صبا مشهد ۶ دي ٩۵

گلشید ۶ دي ٩۵

فاطمه123 ۶ دي ٩۵

صدف1376 ۶ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢ دي ٩۵
13ﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ( Japan ﮊﺍﭘﻦ ) ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﺴﺘﯿﺪ .
ﮊﺍﭘﻨﯽ ﻫﺎ ﺍﺻﻼً ﭘﺲ ﺍﻧﺪﺍﺯ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﻣﻌﻤﻮﻟﻦ ﯾﺎ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ !
ﺩﺭ ژاپن ﺧﺎﻧﻪ ﻭﯾﻼﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ !
ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻥ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﯾﮏ ﺍﻓﺘﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ !
ﺣﻘﻮﻕ ﯾﮏ ﻣﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۷۵۰۰ ﺩﻻر آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ !
ﺷﮑﺴﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﺖ !
ﺗﻤﺎﻡ ﻣﻌﻠﻤﺎﻥ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭﺍﻥ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﺩﻟﺴﻮﺯﺗﺮﻧﺪ !
ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺑﭽﻪﻫﺎ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺩﺭ ژاپن ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮐﺎﺭﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ !
ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ ﻭ ﺍزآﻥ ﻫﺎ ﭘﻮﻝ ﺧﺮﺟﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﺯ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺳﻮﻡ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ، ﻫﯿﭻ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ !

ﺩﺭ ژاپن .ﯾﮏ : ﺩﺍﻧﺶ آﻣﻮﺯﺍﻥ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﻣﻌﻠﻤﯿﻦ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻣﺪﺕ ۱۵ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻣﯽﭘﺮﺩﺍﺯﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻠﯽ ﻣﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭ ﺣﺮﯾﺺ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ
ﺩﻭ : ﻫﺮ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪ ﮊﺍﭘﻦ ﮐﻪ ﺳﮓ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮐﯿﻒ ﻭ ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻦ ﻓﻀﻮﻻﺕ آﻥ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺍﺭﺩ .ﺣﺮﺻﺸﺎﻥ ﺑﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺭﺍ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﺍﺧﻼﻕ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ .
ﺳﻪ : ﮐﺎﺭﮔﺮ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﻭ ﺭﻓﺘﮕﺮ ﺭﺍ " ﺍﯾﻨﺠﯿﻨﺮ ( ﻣﻬﻨﺪﺱ) ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ"ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ و ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ۵ ﺍﻟﯽ ۸ ﻫﺰﺍﺭ ﺩلاﺮ آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻣﺘﺤﺎﻧﺎﺕ ﮐﺘﺒﯽ ﻭ ﺷﻔﺎﻫﯽ ﺩﺍﺩ .
ﭼﻬﺎﺭ : ﮊﺍﭘﻦ ﻫﯿﭻ ﻣﻨﺒﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ( ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻭ ﺯﻏﺎﻝ ﺳﻨﮓ ﻭ ﻓﻮﻻﺩ ﻭ ﻣﺲ ﻭ ... ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ) ﻭ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﺻﺪﻫﺎ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻗﺪﺭﺕ ﻫﺎﯼ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺯﺩﺍﺭﺩ .
ﭘﻨﺞ : ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎ ﻓﻘﻂ ﻃﯽ ﺩﻩ ﺳﺎﻝ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ، ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﻫﯿﺮﻭﺷﯿﻤﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺑﻤﺐ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺯﮔﺮﺩﺩ .
ﺷﺶ : اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﺭ ﻗﻄﺎﺭ، ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﻣﺎﮐﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮐﻠﻤﻪ " ﺑﯽ ﺻﺪﺍ " ﯾﺎ (silent) ﺍﺯ ﮐﻠﻤﻪ " ﺍﺧﻼﻕ" ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .
ﻫﻔﺖ : ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺩﺭﺳﯽ ﺍﻭﻝ ﺗﺎ ﺷﺸﻢ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ (ﮔﺎﻣﯽ ﺑﻪ ﺳﻮﯼ ﺍﺧﻼﻕ) ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ آﻥ ﺍﺧﻼﻕ ﻭ ﺷﯿﻮﻩ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ آﻣﻮﺯﺵ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ .
ﻫﺸﺖ : ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ ﮊﺍﭘﻦ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺩﻧﯿﺎﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﭘﯿﺸﮑﺎﺭ ﻭ ﺧﺪﻣﻪ ﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﭘﺪﺭ ﻭ ﻣﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻝ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣی آﯾﻨﺪ .
ﻧﻪ : ﺍﺯ ﺍﻭﻝ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺗﺎ ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ " ﻧﺎﮐﺎﻣﯽ " ﻣﺮﺩﻭﺩ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ ! ﭼﻮﻥ ﻫﺪﻑ ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﻧﻬﺎﺩﯾﻨﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺍﺳﺖ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻭ ﺗﻠﻘﯿﻦ .
ﺩﻩ : ﺩﺭ ﺭﺳﺘﻮﺭﺍﻥ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻧﯿﺎﺯ ﺧﻮﺩ ﻏﺬﺍ ﺑﺮﻣﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ آﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﺩﺭ ﺑﺸﻘﺎﺏ ﺷﺎﻥ ﭼﯿﺰﯼ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ ... ﺍﺳﺮﺍﻑ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .
ﯾﺎﺯﺩﻩ : ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻗﻄﺎﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﻔﺖ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺴﻮﻟﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ، ﺑﺎﺑﺖ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺧﯿﺮ، ﻫﺮ آﺧﺮ ﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻣﻌﺬﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﺮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺯﺵ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺩﻗﺘﯽ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻫﺎ ﺣﺮﯾﺺ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺩﻭﺍﺯﺩﻩ : ﺩﺍﻧﺶ آﻣﻮﺯﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻣﺴﻮﺍﮎ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺻﺮﻑ ﻏﺬﺍ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻤﯿﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ .
ﺳﯿﺰﺩﻩ : ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺪﺭﺳﻪ ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﺪﻥ ﻏﺬﺍ ﺍﺯ ﻏﺬﺍﯼ ﺩﺍﻧﺶ آ
آرین0530 ٣ دي ٩۵

yasi banoo ٣ دي ٩۵

sara34 ٣ دي ٩۵

setare00 ٣ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٣ دي ٩۵
روزی یک معلم در کلاس ریاضی شروع به نوشتن بر روی تخته‌سیاه کرد:
9*1=7
9*2=18
9*3=27
9*4=36
9*5=45
9*6=54
وقتی کارش تمام شد به دانش‌آموزان نگاه کرد، آن‌ها دیگر نتوانستند جلوی خود را بگیرند و شروع به خنده کردند. وقتی او پرسید چرا می‌خندید، یکی از دانش‌آموزان اشاره کرد که معادله اولی اشتباه است.
معلم پاسخ داد: "من معادله اول را عمدا اشتباه نوشتم، تا درسی بسیار مهم به شما دهم. دنیا با شما همین‌گونه رفتار خواهد کرد. همان‌طور که می‌بینید من 5 معادله را درست نوشتم، اما شما به آن‌ها هیچ اهمیتی ندادید! همه‌ی شما فقط به خاطر آن یک اشتباه به من خندیدید و من را قضاوت کردید. دنیا همیشه به خاطر موفقیت‌ها و کارهای خوب‌تان از شما قدردانی نمی‌کند، اما در مقابل یک اشتباه سریع با شما برخورد خواهد کرد. پس قوی‌تر از قضاوت‌هایی که همیشه وجود خواهند داشت باشید

الناز33 ٣ دي ٩۵

sara34 ٣ دي ٩۵

ارامش دل ٣ دي ٩۵

چنار ٣ دي ٩۵

yasi banoo ٣ دي ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٠ آذر ٩۵

سلطان به وزیر گفت ۳ سوال میکنم فردا اگر جواب دادی هستی وگرنه عزل میشوی.

سوال اول: خدا چه میخورد؟
سوال دوم: خدا چه میپوشد؟
سوال سوم: خدا چه کار میکند؟

وزیر از اینکه جواب سوالها را نمیدانست ناراحت بود.
غلامی دانا و زیرک داشت.
وزیر به غلام گفت سلطان ۳ سوال کرده اگر جواب ندهم برکنار میشوم.
اینکه :خدا چه میخورد؟ چه میپوشد؟ چه کار میکند؟

غلام گفت: هر سه را میدانم اما دو جواب را الان میگویم و سومی را فردا...!
اما خدا چه میخورد؟ خداغم بنده هایش را میخورد.
اینکه چه میپوشد؟ خدا عیبهای بنده های خود را می پوشد.
اما پاسخ سوم را اجازه بدهید فردا بگویم.

فردا وزیر و غلام نزد سلطان رفتند.

وزیر به دو سوال جواب داد، سلطان گفت درست است ولی بگو جوابها را خودت گفتی یا از کسی پرسیدی؟
وزیر گفت این غلام من انسان فهمیده ایست. جوابها را او داد.
گفت پس لباس وزارت را در بیاور و به این غلام بده، غلام هم لباس نوکری را درآورد و به وزیر داد.

بعد وزیر به غلام گفت جواب سوال سوم چه شد؟ غلام گفت: آیا هنوز نفهمیدی خدا چکار میکند؟! خدا در یک لحظه غلام را وزیر میکند و وزیر را غلام میکند.

yasi banoo ٣ دي ٩۵

setare00 ٣ دي ٩۵

لوسی ٢٠ آذر ٩۵

هیلدا 2004 ٢٠ آذر ٩۵

ای خدا ببینم ببینم چه میکنی برای ما .

مهدیس 20 ٢٠ آذر ٩۵

سارا مهسا یه جملش اگه تو زندگیتون تاثیر گذاش من اسممو عوض میکنم الکی مثلا خیلی عارفانه به قضیه نگا میکنین

مهساخانووم ٢٠ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٣ دي ٩۵
صبح ها را
لبخندی بچسبانید گوشه لبتان!
دلیلش مهم نیست
اصلا نیازی به دلیل ندارد
لبخند است دیگر،
هفت خان رستم که نیست!
یک لیوان چای تازه دم بنوشید
یک موسیقی خوب برای خودتان پخش کنید
و گذشته و آینده را بگذارید
به حال خودشان
مهم،
همین صبح،
همین لبخند،
همین چای
همین موسیقی ست!

صبحتون بخیر
عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ٢٠ آذر ٩۵
پدری دست بر شانه پسر گذاشت و از او پرسید:تو میتوانی مرا بزنی یا من تورا؟

پسر جواب داد:من میزنم

پدر ناباورانه دوباره سوال را تکرار کرد ولی باز همان جواب را شنید

با ناراحتی از کنار پسر رد شد بعد از چند قدم دوباره سوال را تکرار کرد شاید جوابی بهتر بشنود. ... ...

پسرم من میزنم یا تو؟

این بار پسر جواب داد شما میزنی....!!

پدر گفت چرا دوبار اول این را نگفتی؟؟؟

پسر جواب داد تا وقتی دست شما روی شانه من بود عالم را حریف بودم ولی وقتی دستت را از روی شانه ام برداشتی دیگر پشتم خالی شد و حتی حریف مورچه هم نمیشوم.
نتیجه : پدر و مادر تنها دوستان بی ریایی هستند که هرگز پشت فرزند را خالی نمیکنند
قدرشان را بدانیم و ارج نهیم
مهدیس 20 ٢٠ آذر ٩۵

ایول وسط راه داشتم گریه میکردم فیلم هندیش کردی بابا

sara34 ٢٠ آذر ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با زندگی 939
زندگی 939 ١٠ مهر ٩۵


دوباره شروع می شود
باران های تند
چتر های باز
دلشوره های خیس خورده پشت چراغ های قرمز
فال های نم کشیده
انار های سرخ
نارنگی های سبز
دوباره شروع می شود
روزهای نصفه نیمه
شب های بی پایان
عطر قهوه های تلخ کنج کافه ها
نیمکت های خط خطی
ایستگاه های شلوغ
ترافیک های صبور
شروع دوباره ی
زندگی...پر از بوی برگ ،بوی خاک،بوی عشق
حیف!
از تابستانی که می رود
جان!
به پاییزی که می آید..

لوسی ١٧ آذر ٩۵

asal24 ١٧ آذر ٩۵

صبا مشهد ١٧ آذر ٩۵

هیلدا 2004 ١٧ آذر ٩۵

maryam goli ٢١ آبان ٩۵

اخرین حضور 5 ابان

زندگی 939 ۵ آبان ٩۵

بهنام 22

عضو چت اورداپ
زندگی 939
زندگی 939
تاریخ عضویت: 7 ارديبهشت 94
تولد: 30 اسفند
محل زندگی:
جنسیت:آقا،
تحصیلات:
عضو تأیید شده
زندگی 939
موزیک مورد علاقه زندگی 939


تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 10 آبان 94

تشکر و قدردانی رسمی زندگی 939

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 22 تير 94

تشکر و قدردانی بابت حضورگرم وپر شورو مطالبتون

تصاویر ارسال شده زندگی 939