یییییییییییییییی
یییییییییییییییی
لطفا عضو شوید
تاریخ عضویت: 22 دي 95
تولد: 24 دي
محل زندگی:تهران
جنسیت:آقا، مجرد (متعهد)
تحصیلات:، ساقی
عضو تأیید شده
یییییییییییییییی
آخرین حضور: 26 دي 95
موزیک مورد علاقه یییییییییییییییی


تشکر و قدردانی رسمی یییییییییییییییی

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده یییییییییییییییی