چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ٩ آبان ٩۶
اوضاع به قدری خطرناکه که وقتی دارم درس میخونم، هر چند ثانیه یکبار انگشتمو میزنم وسط صفحه ی کتاب
.
.
.
.
.
.
که صفحه ش خاموش نشه
الیکا55 ۶ آذر ٩۶

مواظب انگشتت باش

ارفین ۶ آذر ٩۶

کی قباد

غزل19 ۶ آذر ٩۶

لیلیوم ٩ آبان ٩۶

بانوی دی ٩ آبان ٩۶

الناز33 ٩ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
ديپلم زمان رضا شاه :
زيرش نوشتن :
به پاس تلاش و مجاهـدت ١٢ ساله تان براى کسب علم و دانش اين تصديق به شما اهدا ميگردد تا هم از مزاياى قانونى آن بهره مند شويد و هم نقشى در عمران و آبادانى ميهن عزيزمان ايران ايفا کنيد !!!

حالا فوق ليسانس امروزی ....؛
.

اين مدرک بنا به درخواست نامبرده صادر گرديده و هیچـگونه ارزش قانونى ديگرى ندارد !!! |:
nafas 6 ۵ آذر ٩۶

الناز33 ١۶ آبان ٩۶

واقعا هم نداره.. با این نمرات پولی و پارتی بازیایی ک توی دانشگاهها هست

آوااااای بهار ٢۵ مهر ٩۶

maryam p r ٢۵ مهر ٩۶

کیقباد ۵ مهر ٩۶

parnya ٣ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ١۶ آبان ٩۶
دلیل عدم بارش باران و فاجعه عدم بارش باران چیست.

چراهیچ کس تحقیقی نمیکند،چراهیچ کس مشکوک نمیشود!!
خواندن این مقاله وبه اشتراک گذاشتن آن به سرنوشت شما وفرزندان شما پیوند میخورد:

جنگ آب و هوایی حقیقت داردآن را جدی بگیرید

آیاتاکنون از خودتان پرسیده اید که چرادرایران به یک باره و ظرف مدت تنها ده سال بسیاری ازرودخانه ها،تالابهاودریاچه های ماخشک شدند؟!
چگونه زاینده رود،ارومیه،گاوخونی،پریشان،بختگان،حورالعظیم، هامون وصدهااکوسیستم دیگر ازپهنه جغرافیایی ایران ناگهان ناپدیدگشتند؟
اگراین پرسش راازیک استاددانشگاه دررشته محیط زیست بپرسیدبی درنگ خشکسالی وسدسازیهای اشتباه وچاههای غیرمجازراعامل چنین وضعی میداند،
زیرانگاهش فراترازمعلومات دانشگاهی اش نیست اگرچه بی تردید سدسازیهاوحفرچاههای عمیق هم سهمی درایجاداین وضع دارند.
امابه عنوان یک روزنامه نگارهمواره برایم این پرسش مطرح بوده که چراسالهاست زمستانها بهارشده اند وزمین وآسمان ایران بابرف بیگانه شده است!
اگراین وضع درسراسردنیاحاکم بودجای تعجب نداشت امابه گونه ای مشکوک این تغیرات تنهادرپهنه ایران وپیرامون آن به چشم میخورد.
اگرگرمایش جهانی زمین عامل این فاجعه است چرادراروپا وآمریکاشاهد فاجعه ای در این ابعادنیستیم!
چراهنوز دردنیا زمستانهابرف میباردامادرایران باران هم نمیبارد.
پیش ازاین میدانستم که بااستفاده ازفناوریهای نوین میتوانندابرهارا بارورکرده وسبب بارش آنهاشوند.
ازخودم میپرسیدم که آیاعکس این موضوع نیزامکان پذیراست؟
یعنی ممکن است دشمنان ایران توانسته باشنددریک نبردپنهان سبب ناباروری ابرهاوگرمایش منطقه ای خاص اززمین شوند؟
تا اینکه در 26بهمن 93در روزنامه همشهری مقاله ای رادیدم که دقیقا وجودچنین فناوری ای راتائیدمیکرد.
شگفت آنکه مقاله ازقول گاردین نقل قول کرده وبه دست داشتن سی آی ای درتغیرات اقلیمی جهان اشاره داشت،
پس ازخواندن مقاله توقع داشتم واکنش محافل علمی نسبت به آن پیگیرانه باشد.
امامتاسفانه جامعه ماکه همواره به شنیدن وپذیرش خبرهای سطحی وروزمره عادت دارداصلانفهمید چه مطلب حیاتی ای گفته شده است.
روزنامه هاکه همیشه غرق درگیریهای حزبی وجناحی هستندازکناراین مطلب گذشتندودانشمندان ماهم که معلوماتشان محدودبه ترمهای دانشگاهی میباشدچون سوادفنی وسیاسی برای درک موضوع رانداشتندخودشان رابه نشنیدن زدندودرنهایت چون حرفی برای گفتن نداشتند این موضوع راشایعه ای بیش ندانستند.
حتما ساده لوحان توقع داشتندآنهایی که به چنین فناوریهای هولناکی دست یافته اندخودشان بیایندواعلام کنندکه نابودی دریاچه ها وبیابان شدن ایران ازجانب ماست!
حتی کسی به خودش زحمت نداددراینباره کوچکترین تحقیقی بکند ومتاسفانه صداوسیمانیزسکوت پیشه کرد.
آیاسلاحی ازاین ویرانگرتربرای نابودی یک کشوروجوددارد؟روستاهادراثرخشکسالی تخلیه وکشاورزی نابودمیشودشهرهامملوازجمعیت غیرمولدومصرف کننده خواهدشدودولت ناچارخواهدبودبرای سیرکردن شکم این جمعیت گرسنه تمام ذخایرارزی خودرابه وا
کنت دراکولا ١۶ آبان ٩۶

چرت و پرتا چیه ... تاثیرات گرمایش و اثر گلخانه در هر منطقه ای خودش رو طوری نشون میده ... و با شدت بخشیدن به پیده های جوی موجب بحران میشه ... در منطه ما به شکل کم ابی ...در جنوب شرقی اسیا به شکل سیل ... در شمال به شکل سرمای وحشتناک و تابستونی گرم تر از حد معمول در کارائیب به صورت توفان های فصلی خطرناک تر و در اروپا هم به شکل گرمای بیسابقه ... حالا م

parnya ١۶ آبان ٩۶

جالبه و غم انگیز

الناز33 ١۶ آبان ٩۶

حلال.... ب این موضوع هم ربط داره..

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ١۶ آبان ٩۶
حتی کسی به خودش زحمت نداددراینباره کوچکترین تحقیقی بکند ومتاسفانه صداوسیمانیزسکوت پیشه کرد.
آیاسلاحی ازاین ویرانگرتربرای نابودی یک کشوروجوددارد؟روستاهادراثرخشکسالی تخلیه وکشاورزی نابودمیشودشهرهامملوازجمعیت غیرمولدومصرف کننده خواهدشدودولت ناچارخواهدبودبرای سیرکردن شکم این جمعیت گرسنه تمام ذخایرارزی خودرابه واردکردن موادکشاورزی ازخارج اختصاص دهدواین یعنی بربادرفتن استقلال مملکت وهمان خواست دشمنان ایران.
حتی ده هابمب هسته ای و جنگ کلاسیک نمیتواندچنین تخریبی برای کشور به بارآورد.
هموطن من!جنگ آب وهوایی حقیقت دارداین راخودخارجیهامیگویندجالب آنکه دنیابه ماهشدارمیدهداماخودماانگارنه انگار.
کافیست تادرهمین اینترنت به پژوهشی درباره آن دست بزنیدتاازلابلای شایعات، حقایق هولناک آن رادریابید.
تحقیق کنید پروژه وسلاح هارپ که توسط آمریکاساخته شده است چیست وچگونه میتواندبطورهدفمندتنهابخشی اززمین رادچارخشکسالی نماید.
به جای آنکه خودتان راباجک سرگرم کنیدسرتان رابلندکنید
ببینیددور وبرتان چه میگذردآنهادرحال کشتن شماوفرزندان شماهستند
وقتی آب نباشدشماخواهیدمرد
آب حمام ودستشویی شماسرانجام روزی قطع خواهدشدآنگاه دیرخواهد بودتابفهمیدبرسرشماچه آورده اند.
آنگاه دیگرفایده ای نخواهدداشت اگربفهمی درزمستان چرا دیگربرفی نمیباردودربهارچرابایدکولرهایتان راروشن کنید.
امیدوارم کمیسیون امنیت ملی مجلس متوجه مسئولیت حیاتی خودگشته ودراینباره گروهی رابرای تحقیق تشکیل دهد.
تنهاباگفتن این جمله که شایعه است مسئولیت ازگردن مسئولان محترم رفع نخواهدشد.
حتی اگریک درصداحتمال حقیقت دراینباره وجودداشته باشدوظیفه مسئولان این است که این یک درصدراجدی بگیرندودراینباره تحقیق کنند.
بی آبی وزیر وگدانمیشناسدهمه ایرانیهاازنماینده مجلس گرفته تادکترو کارگر ورفتگردرخطرند.
شمانیزمیتوانیدبااشتراک گذاشتن این مطلب مهم سهمی درنجات خود وکشورتان داشته باشید.منتظرروزی نمانیدکه وزیرامورخارجه مان برای مذاکره درباره رفع تحریم آب به ژنو برود.
باورکنیداگرجدی نگیریدآن روز دیر یا زود فراخواهد رسید،
عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ٢٢ مهر ٩۶
کاش این جمله رو روی پاکت سیگار میزدن:

بچه کوچولو توله سگ با سیگار کشیدن بزرگ نمیشه
الناز33 ١ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ٢۴ مهر ٩۶


چت اورداپ

maryam p r ٢۴ مهر ٩۶

چه جالب

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کیقباد از خراسان رضوی ١٩ مهر ٩۶


چت اورداپ

ایران تنها مکانی در دنیاست که وقتی به گذشتش نگاه میکنی، احساس میکنی آیندس!!!

دانشگاه تهران سال 1354‌
کیقباد ٢٠ مهر ٩۶

lord ١٩ مهر ٩۶

جووون لباس سبزه فکر کنم کم کم 75 هست

منم وتو ١٩ مهر ٩۶

بغل دست رامبد جوان کیه؟؟

آشناا ١٩ مهر ٩۶

آوااااای بهار ١٩ مهر ٩۶

الان این تصاویر نماداینده ان

پرنیاا ١٩ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
مار جمعیت بهشت و جهنم خیلی جالبه!

٧ میلیارد جمعیت جهان هست که به جزء ایران همشون
بی حجابن، دیسکو میرن، کنسرت میرن، میرقصن و...
اینا که تکلیفشون معلومه، مستقیم میرن جهنم!

می مونه ٧٠ میلیون ایرانی که ٩٥ درصدشون جهنمی هستند
چون یا ماهواره دارن به نامحرم نگاه کردن، یا آهنگ مستهجن گوش دادن، یا پاسور بازی کردن، یا مشروب خوردن، يا وام بانکی گرفتن ربا دادن
یا با نظام جمهورى اسلامى مخالفن که میفرمایند: مخالفت با نظام اسلامی مخالفت با اسلام هست!
یا فتنه گر هستند، یا پارتی مختلط رفتن، یا دوست دختر و دوست پسر داشتن، یا نماز نخوندن و روزه نگرفتن، یا تو پارک آب بازی کردن، یا قصد براندازی نظام رو داشتن، یا خس و خاشاک هستن، یا زبونم لال ... زبونم لال به مسئولین مملکت جسارتی کردن
و هزارتا یاهايى دیگه...

پس کل جمعیت بهشت میشه
٣٥٠ هزار نفر از مدیران و مسؤلان جمهوری اسلامی!
جمعیت جهنمی ها هم ميشه
شش میلیارد و نهصد و نود و نه میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر...
maryam p r ١۵ مهر ٩۶

hana110 ۵ مهر ٩۶

شوما خدایی؟!!

مریم80 ۵ مهر ٩۶

چه امار دقیقی

shah omid ۵ مهر ٩۶

مستی44 ۵ مهر ٩۶

جالبه

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
کشورهای دارای سلاح اتمی دنیا کدامند و هرکدام چند بمب اتمی در اختیار دارند؟

کره شمالی با اون همه دبدبه ۱۰ تا داره پاکستان بیخ گوش خودمون ۱۳ برابرش یعنی ۱۳۰ تا!!
الناز33 ۵ مهر ٩۶

ساقه طلایی 2 ۵ مهر ٩۶

parnya ۵ مهر ٩۶

اب زیر کاه همینه

شب کویر ۵ مهر ٩۶

admin ۵ مهر ٩۶

جالبه

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
این سرزمین آنقدر ثروتمند است
که در تمام طول تاریخ
قدرت‌های جهان برای چپاول آن
با هم جنگیده‌اند و گویی
از این ثروت فقط خاکش
بر سر ماست
کیقباد ۵ مهر ٩۶

حسینhossen ۴ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی :
قسمت‌ اول

تریسی در این اصل ها بهترین و سریع ترین راه های رسیدن به موفقیت را مختصر و مفید ارائه کرده است:

قانون علت و معلول
هر چیزی به دلیلی رخ می دهد. برای هر علتی، معلولی هست و برای هر معلولی، علتی. چیزی به اسم شانس وجود ندارد.

قانون ذهن
همه ی علت ها و معلول ها ذهنی اند. افکار شما تبدیل به واقعیت می شوند. افکار شما آفریننده اند. شما تبدیل به همان چیزی می شوید که درباره ی آن فکر می کنید. همیشه درباره ی چیزهایی فکر کنید که واقعا طالب آن هستید و از فکر کردن درباره چیزهایی که خواستار آن نیستید اجتناب کنید.

قانون تمرکز
هر چیزی که ذهن خود را به آن مشغول سازید در زندگی واقعیت پیدا می کند.

قانون انتخاب
زندگی شما نتیجه ی انتخاب های شما تا این لحظه است. چون همیشه در انتخاب افکار خود آزاد هستید. کنترل تمام زندگی تان و تمامی آنچه برایتان اتفاق می افتد در دست شماست.

قانون تغییر
تغییر غیر قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پیشرفت هدایت می شود با سرعتی غیرقابل قیاس با گذشته در حال حرکت است. کار شما این است که استاد تغییر باشید نه قربانی آن.

قانون مسئولیت
هرجا که هستید و هرچه که هستید به خاطر آن است که خودتان اینطور خواسته اید. مسئولیت کامل آنچه که هستید، آنچه که به دست آورده اید و آنچه خواهید شد بر عهده ی خود شماست.

قانون تلاش
همه ی امیدها، رؤیاها، هدف ها و آرمان های شما در گرو سخت کوشی شماست. هرچه بیشتر تلاش کنید بخت و اقبال بهتری پیدا می کنید.
کیقباد ۵ مهر ٩۶

sayna78 ۴ مهر ٩۶

همه قانوناش درسته...با قانون علتو معلولش خیلی موافقم

کیقباد ۴ مهر ٩۶

نه خداوکیلی خودمم نخوندمش

الناز33 ۴ مهر ٩۶

فاطمه 1375 ۴ مهر ٩۶

این ینی شما خوندین

حسینhossen ۴ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
به دختران خود یاد دهید
قبل از ازدواج به آرزوهایشان برسند
مردان غول چراغ جادویی
علاءالدین نیستند!
yaldaaa ۴ مهر ٩۶

من همرو گذاشتم برا محمد جونی من چراغ میبرم برا جهیزیم اون باید مثه غول بیاد بیرون بگه چشم الان چیه میخوای بریم بازی بعد با هم بریم بازی کنیم

الناز33 ۴ مهر ٩۶

همه ارزوها رو نباید خونه پدری بهشون رسید... پدر ی مسولیتی داره و همسر ی مسولیت.. هرکدوم بجای خودشون مسول براورده کردن ارزوهای عشقشون هستن.. یکی عشقش دخترشه ..یکی عشقش همسرشه

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
یه ضرب المثل اصالتا اسکاتلندی هست که مردم انگلیس زیاد ازش استفاده میکنن ، میگه که :

از کیف پولت بپرس چی باید بخری!
فاطمه 1375 ۴ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
دوسخن از زرتشت

فرو رفتن درغم واندوه هیچ کس رادردین مومن نمی‌سازد

کارنیکی که برای دیگران انجام می‌دهید،وظیفه نیست بلکه لذت است که برای شماسلامتی آرامش خاطربه ارمغان می‌آورد.
sakaia ٣ مهر ٩۶

فاطمه 1375 ٣ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
آیا می‌دانستید:

در همین مدت که 2 طوفان تاریخی
2 تا از بزرگترین ایالات آمریکا را
درنوردید ما موفق شدیم فقطططط
با ۲ تصادف ۲ برابر آنها تلفات بدهیم ؟
♥وحید♥ ٣ مهر ٩۶

نه زن همسایشون بود...گفتم زن نه دختر

کیقباد ٣ مهر ٩۶

اره دختر همسایشون

♥وحید♥ ٣ مهر ٩۶

نه من نمیدانستم..مگه تو میدونی زنی که هیتلر تو 18 سالگی بهش چپ نگاه کرد کی بود؟

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
مسجد محله مون‌ يه مداح آورده

از بس بد ميخونه،

آدم فکر ميکنه حق با يزيد بوده!
کیقباد ٣ مهر ٩۶

فاطمه 1375 ٣ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
نیما یوشیج در جشن تولد یک سالگی فرزندش نوشت:

پسرم، یک بهار، یک تابستان، یک پاییز و یک زمستان را دیدی.
از این پس همه چیز جهان تکراریست جز مهربانی
عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
پيام هيتلر به خط عربى به اعراب، هنگام شروع مهاجرت يهودى ها بعنوان مهاجر به فلسطين:

"هر درهمى که يهودى ها از شما سود ميکنند، فردا با اين درهم ها سرزمين هاى شما را خواهند خريد!"
عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد
سوریه جان ....
لبنان، عزيزم ...
فلسطین خوشکل من...
عراق خان ....
یمن ناناز مامان ...
قطر عشق من...یکم مهربونتر سر سفره انقلاب بشینید پسر خاله تون میانمار تازه از راه رسيده
خيلي گرسنه است اون هم جا بشه
رز وحشی ٢ مهر ٩۶

ما خود زخم خورده دشمنانیم شما را بخدا بر سر سفره دشمن نمک نبرید!!!!!!

desperado ٢ مهر ٩۶

امنیت داریم به جاش

shah omid ٢ مهر ٩۶

هر کشوری تاوان اشتباهاتشو در گذشته و تاریخش میده...زنده باد ایران وطنی بی نقص و اشتباه چه در گذشته و چه در آینده.میهنم دوست دارم

hana110 ٢ مهر ٩۶

جناب کیقباد...فقط کشتار قرانسه و اروپا ناراحتتون میکنه نه؟اونا فقط گناه دارن و شمع براشون روشن میکنید نه ..اسلام هیچ ..تو انسانیت این یه اصول نیست که به کمک بقبه بره ادم؟

حسینhossen ٢ مهر ٩۶

کیقباد ٢ مهر ٩۶

این پیامو دیروز حذف کردن تا الناز نیومده بخونید

عضو چت اورداپ
چت کردن با کیقباد

یه کیف ۳۰۰ دلاری نخر که توش هیچی نزاری!
یه کیف ۱۰ دلاری بخر که توش ۲۹۰ دلار پول داشته باشی ، خودت رو ورشکست نکن برا اینکه پولدار به نظر برسی ...
hana110 ٢ مهر ٩۶

عضو چت اورداپ
کیقباد
کیقباد
چت اورداپ
تاریخ عضویت: 15 تير 96
تولد: 10 مهر
محل زندگی:
جنسیت:آقا، متأهل
تحصیلات:
عضو تأیید شده
کیقباد
موزیک مورد علاقه کیقباد


تشکر و قدردانی رسمی کیقباد

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده کیقباد