آریوبرزن

سخن اریوبرزن به اسکندر به تخت جم و کاخ شاهنشهان قدم چون نهی با دگر همرهان مبادا شوی غره از خویشتن که ایران بسی پرورد همچو من

آریوبرزن
آریوبرزن
چت اورداپ
سخن اریوبرزن به اسکندر به تخت جم و کاخ شاهنشهان قدم چون نهی با دگر همرهان مبادا شوی غره از خویشتن که ایران بسی پرورد همچو من
تاریخ عضویت: 22 دي 90
تولد:
محل زندگی:
جنسیت:،
تحصیلات:
1,816 ثانیه، حضور
عضو تأیید شده
آریوبرزن
آخرین حضور: 25 دي 96
موزیک مورد علاقه آریوبرزن


تشکر و قدردانی رسمی آریوبرزن

تاکنون هیچ قدردانی به نام ایشان نشده

تصاویر ارسال شده آریوبرزن