نفسna

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٣ ساعت قبل
خدایا
میگی از رگ گردنم بهم نزدیک تری
ولی این تو درک و شعور و فهم من نیست
بغلم کن

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ

جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ


چت اورداپ

تیرانداز1 ٢٣ ساعت قبل

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٣٠ فروردين ٩۶

پریا ٣٠ فروردين ٩۶

نمیبخشمت

آشناا ٣٠ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢۵ فروردين ٩۶


چت اورداپ


هرچه زنگ زدم
گوشی را برنداشتی
کاری نداشتم
فقط خواستم بگویم
امروز جمعه است
وجمعه ها، عصر دارند؛
فقط همین!
خدانگهدار...
grand mother ٢٩ فروردين ٩۶

الهی

هستی1 ٢۵ فروردين ٩۶

باران099 ٢۵ فروردين ٩۶

ای بابا چرا بر نداشت اخه

نفسna ٢۵ فروردين ٩۶

ابجی داداش عالی

هستی19 ٢۵ فروردين ٩۶

فدات بشم ابجی جونم

مسعود35 ٢۵ فروردين ٩۶

سوءتفاهم نشود جانم با تو جمعه ها دلگیر نیست تنها ، با هر قدمی که بر می داری مرا یاد روزهایی می اندازد که غروبش غروب نبود هر ثانیه اش سال ها می گذشت با تو جمعه ها سخت نیست این دل گرفتگی ها یادگارروزهایی ست که نبوده ای و من غریبانه غُربت عصرهای جمعه را تاب می آوردم . .

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٣ فروردين ٩۶


چت اورداپ


روے سنــــگ قبـــــرم بنویسیـــــن †


بـہ بـہ چشممـــــون روشــــن†


ببیــــن کیـــــــا اومـــــدن !!†


چت اورداپ

grand mother ٢٩ فروردين ٩۶

نفس هنوز این ربان سیاه برنداشتی گلی

shah omid ٢٧ فروردين ٩۶

خدا نکنه این حرفا چیه.......

ارفین ٢٧ فروردين ٩۶

grand mother ٢٧ فروردين ٩۶

نفسم این ربان مشکی چرا فدات چیزی شده

مسعود35 ٢۶ فروردين ٩۶

نمیدانم آن یک نفر که همه ی ما نداریمش ! خودش چه کسی را ندارد!

grand mother ٢۶ فروردين ٩۶

نفس خدانکنه دختر

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢۵ فروردين ٩۶جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
parnya ٢۵ فروردين ٩۶

بیخیال همه چی شاد باش

دختر شوخ ٢۵ فروردين ٩۶

reza jvd ٢۵ فروردين ٩۶

زهر مااااااااااااارررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

فاطی 80 ٢۵ فروردين ٩۶

چرا دانلود نمیشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/

banoo_18 ٢۵ فروردين ٩۶

.....

لیلیوم ٢۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ١١ فروردين ٩۶


چت اورداپ


همــه ی مـا

فقــط حســـرت بــی پــایــان یــــک

اتفــــاق ســـاده ایـــم

کــــه جهــــان را بـــی جهــــــت ،

یــــک جــــور عجیبــــی جــــدی گرفتـــــه ایــــم
(برده زرد -بوکان- 1396/01/11)
mostafa.h ٢۴ فروردين ٩۶

نفسna ٢۴ فروردين ٩۶

فدای دوستان گلم

مسعود35 ٢۴ فروردين ٩۶

grand mother ٢۴ فروردين ٩۶

عزیزی

تیرانداز1 ٢٣ فروردين ٩۶

ستاره خانوم ٢٣ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


از دردهای کوچک است که آدم می نالد
وقتی ضربه
سهمگین
باشد؛لال می شوی
ارسلان9 ٩ فروردين ٩۶

بده که قید احساساتتو بزنی...بده که بیخیال همه چی شی..بده که دیگه همه چی واست نومَتِر شهــ

banoo_18 ٩ فروردين ٩۶

واای پست بالا رو فهمیدم

grand mother ٩ فروردين ٩۶

باران099 ۵ فروردين ٩۶

زیبا

مستی44 ۵ فروردين ٩۶

هستی1 ۵ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٩ فروردين ٩۶


چت اورداپ


«دکتر سرش را تکان میدهد»

پرستار سرش را تکان میدهد

دکتر عرقَش را پاڪ میکند

و کوه هاے سبز

بر صفحه‌ ےمانیتــور

کویــــــر میشوند...
نفسna ٩ فروردين ٩۶

شکر که فهمیدی

banoo_18 ٩ فروردين ٩۶

ببخش ولی نمیفهممش چرا؟؟؟

grand mother ٩ فروردين ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٩ اسفند ٩۵


علی4444 ٣٠ اسفند ٩۵

داغون میکنه ادم رو این فیلم.........بخاطر غرور.......عید رو خراب کرد خاطرات....

پویا 16 ٢٩ اسفند ٩۵

هرچی بدبختیه از غروره زیاده

banoo_18 ٢٩ اسفند ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسnaالله نگه دارتون
آهو26 ۴ اسفند ٩۵

الناز33 ۴ اسفند ٩۵

روژین80 ١ اسفند ٩۵

بژی کورد این شفیع رحمانیه انقد بچه خوبیه ؟؟؟؟؟

grand mother ٧ بهمن ٩۵

مهسا 29 ٧ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna
نفسna از آذربایجان غربی ٢٣ بهمن ٩۵


چت اورداپ


متشکرم
برای همه وقت هایی که مرا به خنده واداشتی.
برای همه وقت هایی که به حرف هایم گوش دادی.
برای همه وقت هایی که به من جرات و شهامت دادی.
برای همه وقت هایی که مرا در آغوش گرفتی.
برای همه وقت هایی که با من شریک شدی.
برای همه وقت هایی که خواستی در کنارم باشی.
برای همه وقت هایی که به من اعتماد کردی.
برای همه وقت های که مرا تحسین کردی.
برای همه وقت هایی که باعث راحتی و آسایش من بودی.
برای همه وقت هایی که گفتی "دوستت دارم"
برای همه وقت هایی که در فکر من بودی.
برای همه وقت هایی که برایم شادی آوردی.
برای همه وقت هایی که به تو احتیاج داشتم و تو با من بودی.
برای همه وقت هایی که دلتنگم بودی.
برای همه وقت هایی که به من دلداری دادی.
برای همه وقت هایی که در چشمانم نگریستی و صدای قلبم را شنیدی.
به خاطر همه ی این ها هیچ وقت فراموش نکن که :
لبخند من به تو یعنی " عاشقانه دوستت می دارم "
آغوش من همیشه برای تو باز است.
همیشه برای گوش دادن به حرفهایت آمادگی دارم.
همیشه پشتیبانت هستم.
من مثل کتابی گشوده برایت خواهم بود.
فقط کافی است چیزی از من بخواهی ,
بلافاصله از آن تو خواهد شد.
می خواهم اوقاتم را در کنار تو باشم.
من کاملا به تو اطمینان دارم و تو امین من هستی.
در دنیا تو از هرکسی برایم مهم تر هستی.
همیشه دوستت دارم چه به زبان بیاورم چه نیاورم.
همین الان در فکر تو هستم.
تو همیشه برای من شادی می آوری به خصوص وقتی که لبخند بر لب داری.
من همیشه برای تو اینجا هستم و دلم برای تو تنگ است.
هر وقت که احتیاج به درد دل داشتی روی من حساب کن.
من هنوز در چشمانت گم شده هستم.
تو در تمام ضربان های قلبم حضور داری......ولی خودت خواستی نباشم
a
7833 ٢۴ بهمن ٩۵

faryad66 ٢٣ بهمن ٩۵

اومدم بیا دنبالم نگرد

sara34 ٢٣ بهمن ٩۵

کجاست؟ چرا پیداش نیس؟

مهسا 29 ٢٣ بهمن ٩۵

الناز33 ٢٣ بهمن ٩۵

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفسna


چت اورداپ


grand mother ١۵ بهمن ٩۵

هستی1 ٨ بهمن ٩۵

مستی44 ٨ بهمن ٩۵

لیانا1727 ٨ بهمن ٩۵

موافقم

رضا 210 ٨ بهمن ٩۵

خوبه که منم اونجام . بیا اونجا لاو بترکونیم

عضو چت اورداپ
گلشید ٢ بهمن ٩۵

حس تنها ٣٠ دي ٩۵

مسعود35 ٣٠ دي ٩۵

کاش

عضو چت اورداپ
نفسna
نفسna
چت اورداپ
جیغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ
تاریخ عضویت: 24 خرداد 95
تولد: 27 مرداد
محل زندگی:
جنسیت:خانم، مجرد
تحصیلات:علوم تجربی، در حال تحصیل
عضو تأیید شده
نفسna
ارامش خیال
موزیک مورد علاقه نفسna


تشکر و قدردانی رسمی نفسna

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 23 دي 95

تشکر و قدردانی رسمی بابت حضور در سایت ومشارکت در پاتوق

توسط وبمستر اورداپ در تاریخ 1 آذر 95

دوست عزیز حضورتان شیرین و مستدام

تصاویر ارسال شده نفسna