شبکه اجتماعی دانشجویان حسابداری در یزد

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با دختریزد
دختریزد از یزد ٢١ شهريور ٩٧
گاه جلوے آیـــــنه مــے ایستـــم…
خودم را در آن می بـینـم …
دســت روے شانـه هایــش مــے گذارم
و مے گویــم: . . . . چه تحملــے دارد … دلــت …
نعمه ٢١ شهريور ٩٧

دختریزد ٢١ شهريور ٩٧

مرسی

asirap66 ٢١ شهريور ٩٧

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط

چت روم یزد