شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در کردستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با دیانا88
دیانا88 از کردستان ١١ بهمن ٩٨


چت اورداپ

پینار ١٨ خرداد ٩٩

rewq44 ١٨ خرداد ٩٩

بیاد دوستان قدیمی سلامی بکنیم

آوای بهار ٢٨ فروردين ٩٩

دختر پرشرشورو ایطورمیکشن معمولا

احسان وروجک ١٢ بهمن ٩٨

مسعودآریایی ١١ بهمن ٩٨

چمن11 ١١ بهمن ٩٨

عضو چت اورداپ