شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در مازندران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با گل شمال
گل شمال از مازندران ٧ مرداد ٩٧
خداوندا
آرامم ڪن همان گونه ڪه دریا را پس از هر طوفانی آرام میڪنی

راهنمایم باش ڪه در این هستی سردرگم نشوم

ایمانم را قوی ڪن ڪه تو را در تنهایی خود گم نڪنم

خداوندا من فراموش ڪارم اگر گاهی یا لحظه ای فراموشت ڪردم
ای رحمتِ سرشار؛ فراموشم نڪن

خداوندا رهایم مڪن حتی اگر همہ رهایم کردند

خداوندا تقدیر عزیزانم را آنگونه ڪہ صلاح میدانی رقم بزن
عضو چت اورداپ