شبکه اجتماعی دانشجویان روانشناسی در مازندران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با گل شمال
گل شمال از مازندران ٨ خرداد ٩٧
«هفت قانون منطقی»
1.با گذشته خود کنار بیائید،تا حال شمارا خراب نکند.
2.آنچه دیگران درباره ی شما فکر میکنند به شما ارتباطی ندارد.
3.گذشت زمان تقریبا داروی هردردی است،ب زمان کمی فرصت دهید.
4.کسی دلیل ومسئول خوشبختی شما نیست،خودتان مسئولید.
5.زندگی خودرا بادیگران مقایسه نکنید،ما هیچ خبر نداریم زندگی آنهابرای چه وچگونه است.
6.زیادفکرنکنید،اشکال ندارد جواب بعضی چیزها را ندانیم.
7.لبخند بزنید،شما مسئول حل تمام مشکلات دنیا نیستید.
صبا مشهد ٨ خرداد ٩٧

رایکا ٨ خرداد ٩٧

ایدا 17 ٨ خرداد ٩٧

الناز33 ٨ خرداد ٩٧

عضو چت اورداپ