شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ

نارین02 ٣١ شهريور ٩٧

yeganam ٣١ شهريور ٩٧

الناز33 ٣١ شهريور ٩٧

پایدار

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ


چت اورداپ

الناز33 ٣١ شهريور ٩٧

ساناز بوشهر ٢٧ شهريور ٩٧

مرررررررسی

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ٢٧ شهريور ٩٧


چت اورداپ

ساناز بوشهر ٢٧ شهريور ٩٧

هعی روزگار

عضو چت اورداپ