شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در لرستان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ١٧ دي ٩۶


چت اورداپ

الناز33 ١٧ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ۵ دي ٩۶


چت اورداپ

سحر8074 ۵ دي ٩۶

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ۵ دي ٩۶


چت اورداپ

سحر8074 ۵ دي ٩۶

**محسن** ۵ دي ٩۶

خدا نکنه عزیز دل

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ۵ دي ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ
چت کردن با نفس-60
نفس-60 از لرستان ۵ دي ٩۶


چت اورداپ

عضو چت اورداپ