شبکه اجتماعی دانشجویان پرستاری در خراسان رضوی

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با بنیامین24


چت اورداپ


اینم اخر عاقبت بچه پرو بودن
نیما کلک ٢٠ دي ٩۶

علیرضا99 ٢٠ دي ٩۶

غزل19 ١٣ آذر ٩۶

بانو1364 ١٣ آذر ٩۶

اي جان

الناز33 ١٣ آذر ٩۶

motahl 30 ٨ آذر ٩۶

عضو چت اورداپ