شبکه اجتماعی دانشجویان فیزیوتراپی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهرداد 6767
مهرداد 6767 از تهران ٢٩ فروردين ٩۶
عضو چت اورداپ
چت کردن با مهرداد 6767
مهرداد 6767 از تهران ٢٨ فروردين ٩۶
عضو چت اورداپ