شبکه اجتماعی دانشجویان علوم تربیتی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
  چت کردن با بهار23
بهار23 از تهران ٢۵ مهر ٩٧
چندین سال دیگر
من بوسه میزنم
به دست های چروک شده ات
به چین روی پیشانی و کنار چشمت
به سپیدی کنار شقیقه هایت
ب این دست لرزان
من
متعهدم به این تصویری ک از تو ساخته ام
نمیدانی!
آخ تو نمیدانی عزیزه جانم!
چندین سال دیگر
اینجا
میان سینه ام
تو زیبا ترین پیرمرد ِ دنیایی
محمد متين ١٠ بهمن ٩٧

هستی1 ١۵ دي ٩٧

بهار جان بانو

موججج ١۵ دي ٩٧

alireza20012 ١۵ دي ٩٧

تو زیباترین پیرمرد دنیایی

لیلیوم ١٧ آذر ٩٧

الهی

پسرک معتاد ١٧ آذر ٩٧

پیرمرد خودتی و جد و آبادت

عضو قدیمی سایت