شبکه اجتماعی دانشجویان ریاضی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با عادل193
عادل193 از تهران ٢۴ خرداد ٩۶
مستر کارت مجازی چیست؟
https://almaspayment.com/virtual-credit-cards/


چت اورداپ

عضو چت اورداپ