شبکه اجتماعی دانشجویان برق در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با کوارک
کوارک از تهران ٨ تير ٩٧


چت اورداپ

میهمان 123 ٢٨ تير ٩٧

yeganam ٢۴ تير ٩٧

میهمان 123 ١٨ تير ٩٧

parnya ١۴ تير ٩٧

این آوا رفته بوداا ولی بازم اومد آااااا میهمان بیا بریم و عمرا برنگردیم من که پیرم بشم باز میام

آوای بهار ١۴ تير ٩٧

مهمان برات این دعارو میکنم که الهی بری و بادل خوش و دیگه برنگردی

میهمان 123 ١۴ تير ٩٧

حسودیم میشه به کسایی که از ارداپ میرنو دیگه نمیان یا خیلی کم میان ارداپ

عضو ارشد