شبکه اجتماعی دانشجویان انگلیسی در تهران

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با ♥♥♥انا♥♥♥


چت اورداپ

زود تند سریع همتون بگین
نازنین88 ١٣ مهر ٩۶

(تو کا زی کا تو کی تو)چه اسم مزخرفی اسمای کره ای که بهتره

علی4444 ١٣ مهر ٩۶

katokishikuzika شبیه همه چی هس جز اسم

♥وحید♥ ١٣ مهر ٩۶

فحش شد که این بابا

کوخا ١٣ مهر ٩۶

میمومی ریکا

حنا20 ١٣ مهر ٩۶

ری کا تو کا

80 ٩ مهر ٩۶

مکی راین کی کا

عضو چت اورداپ