شبکه اجتماعی دانشجویان تأسیسات در ایلام

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با اطلس96
اطلس96 از ایلام ٢١ مرداد ٩۶


چت اورداپ

باران17 ٢۴ آبان ٩۶

لايک...

فرشته زمینی 123 ٢۴ آبان ٩۶

عضو چت اورداپ
رشته های دانشگاهی مرتبط