شبکه اجتماعی دانشجویان شیمی در اصفهان

این صفحه مکانیست جهت مطرح کردن طرح هایی در جهت خود اشتغالی یا ایده هایی با هدف کارآفرینی مرتبط با رشته تحصیلی و تخصصی شما.

در اینجا میتوانید با اعضایی که هم رشته شما هستند آشنا شوید. همچنین میتوانید در زمینه های درسی تجربیات خود را در اختیار سایرین قرار دهید.
چت کردن با مهمتر
مهمتر از اصفهان ۶ آبان ٩۶
درود بر کوروش بزرگ ، که آرامگاهش خاریست در چشم عرب پرستها
عضو چت اورداپ